[Pay Per View]  confirm


Vol/No/Title/Authors number Price(including tax)
Vol.E100-B No.10
Network Event Extraction from Log Data with Nonnegative Tensor Factorization
Tatsuaki KIMURA, Keisuke ISHIBASHI, Tatsuya MORI, Hiroshi SAWADA, Tsuyoshi TOYONO, Ken NISHIMATSU, Akio WATANABE, Akihiro SHIMODA, Kohei SHIOMOTO,
1 ¥3240
Total: ¥3,240