[Pay Per View]  confirm


Vol/No/Title/Authors number Price(including tax)
Vol.E100-B No.10
Web-Browsing QoE Estimation Model
Toshiko TOMINAGA, Kanako SATO, Noriko YOSHIMURA, Masataka MASUDA, Hitoshi AOKI, Takanori HAYASHI,
1 ¥3240
Total: ¥3,240