Learning-based WiFi Traffic Load Estimation in NR-U Systems

Rui YIN  Zhiqun ZOU  Celimuge WU  Jiantao YUAN  Xianfu CHEN  Guanding YU  

Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Publicized: 2020/08/20
DOI: 10.1587/transfun.2020EAP1063
Full Text: PDF(2.2MB)