Self-Channel Attention Weighted Part for Person Re-Identification

Lin DU  Chang TIAN  Mingyong ZENG  Jiabao WANG  Shanshan JIAO  Qing SHEN  Wei BAI  Aihong LU  

Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Publicized: 2020/09/01
DOI: 10.1587/transfun.2020EAL2059
Full Text: PDF(237.5KB)