Prediction-based Scale Adaptive Correlation Filter Tracker

Zuopeng ZHAO  Hongda ZHANG  Yi LIU  Nana ZHOU  Han ZHENG  Shanyi SUN  Xiaoman LI  Sili XIA  

Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems
Publicized: 2019/07/30
DOI: 10.1587/transinf.2019EDL8101
Full Text: PDF(314.1KB)