VECTOR QUANTIZATION OF HIGH-DIMENSIONAL SPEECH SPECTRA USING DEEP NEURAL NETWORK

JianFeng WU  HuiBin QIN  YongZhu HUA  LiHuan SHAO  Ji Hu  ShengYing Yang  

Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems
Publicized: 2019/07/02
DOI: 10.1587/transinf.2019EDL8023
Full Text: PDF(210.1KB)