Latch-up Immune Bi-direction ESD Protection Clamp for Push-pull RF Power Amplifier

Jiang YIBO  Bi HUI  Zhao WEI  Shi CHEN  Wang XIAOLEI  

Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Electronics
Publicized: 2019/10/09
DOI: 10.1587/transele.2019ECS6012
Full Text: PDF(1MB)