Development of a low frequency electric field probe integrating data acquisition and storage

Zhongyuan ZHOU  Mingjie SHENG  Peng LI  Peng HU  Qi ZHOU  

Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Electronics
Publicized: 2020/02/27
DOI: 10.1587/transele.2019ECP5054
Full Text: PDF(1.5MB)