DFE Error Propagation and FEC interleaving for 400GbE PAM4 Electrical Lane

Yongzheng ZHAN  Qingsheng HU  Yinhang ZHANG  

Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Electronics
Publicized: 2019/08/05
DOI: 10.1587/transele.2019ECP5016
Full Text: PDF(1.6MB)