Effect of Surrounding Atmospheres on Break Arc Durations of Electrical Contacts in DC Load Conditions

Jiang WEI  Lige ZHANG  Zhenbiao LI  Dandan ZHANG  Xiaoping BAI  Makoto HASEGAWA  Qingcheng ZHU  

Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Electronics
Publicized: 2019/07/17
DOI: 10.1587/transele.2019ECP5001
Full Text: PDF(632.6KB)