Distributed Power Optimization for Cooperative Localization: A Hierarchical Game Approach

Lu LU  Mingxing KE  Shiwei TIAN  Xiang TIAN  Tianwei LIU  Lang RUAN  

Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Communications
Publicized: 2020/04/21
DOI: 10.1587/transcom.2019EBP3237
Type of Manuscript: PAPER
Full Text: PDF(742.5KB)