A Compact TF-based LC-VCO with Ultra-Low-Power Operation and Supply Pushing Reduction for IoT Applications

Zheng SUN  Dingxin XU  Hongye HUANG  Zheng LI  Hanli LIU  Bangan LIU  Jian PANG  Teruki SOMEYA  Atsushi SHIRANE  Kenichi OKADA  

Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Electronics
Publicized: 2020/04/15
DOI: 10.1587/transele.2019CTP0005
Full Text: PDF(3.3MB)