Outdoor Experiments on Long-Range and Mobile Communications Using 39-GHz Band for 5G and Beyond

Masashi Iwabuchi  Anass Benjebbour  Yoshihisa Kishiyama  Guangmei Ren  Chen Tang  Tingjian Tian  Liang Gu  Yang Cui  Terufumi Takada  

Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Communications
Publicized: 2019/02/20
DOI: 10.1587/transcom.2018TTP0015
Type of Manuscript: PAPER
Full Text: PDF(776.8KB)