High-quality Hardware Integer Motion Estimation for HEVC/H.265 Encoder

Chuang ZHU  Jie LIU  Xiao Feng HUANG  Guo Qing XIANG  

Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Electronics
Publicized: 2019/08/13
DOI: 10.1587/transele.2018ECS6012
Full Text: PDF(936.8KB)