Artificial Neural Network-based QoT Estimation for Lightpath Provisioning in Optical Networks

Min ZHANG  Bo XU  Xiaoyun LI  Dong FU  Jian LIU  Baojian WU  Kun QIU  

Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Communications
Publicized: 2019/05/16
DOI: 10.1587/transcom.2018EBP3325
Type of Manuscript: PAPER
Full Text: PDF(1.3MB)