RV-MAC: A Reliable MAC Protocol for Multi-hop VANETs

Guodong WU  Chao DONG  Aijing LI  Lei ZHANG  Qihui WU  Kun ZHOU  

Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Communications
Publicized: 2019/01/25
DOI: 10.1587/transcom.2018EBP3258
Type of Manuscript: PAPER
Full Text: PDF(3.5MB)