An Iterative Decoding Scheme for CPM-QC-LDPC Codes Based on Matrix Transform

Zuohong Xu  Jiang Zhu  Qian Cheng  Zixuan Zhang  

Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Communications
Publicized: 2018/09/06
DOI: 10.1587/transcom.2018EBP3177
Type of Manuscript: PAPER
Full Text: PDF(1.6MB)