Secure Communication Using Scramble Phase Assisting WFRFT

Yuan LIANG  Xinyu DA  Ruiyang XU  Lei NI  Dong ZHAI  Yu PAN  

Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Communications
Publicized: 2018/10/03
DOI: 10.1587/transcom.2018EBP3148
Type of Manuscript: PAPER
Full Text: PDF(1.1MB)