Reconfigurable Metal Chassis Antenna

Chi-Yuk CHIU  Shanpu SHEN  Fan JIANG  Katsunori ISHIMIYA  Qingsha S. CHENG  Ross D. MURCH  

Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Communications
Publicized: 2018/07/17
DOI: 10.1587/transcom.2018EBP3123
Type of Manuscript: PAPER
Full Text: PDF(1.7MB)