A High-Efficiency FIR Filter Design Combining Cyclic-Shift Synthesis with Evolutionary Optimization

Xiangdong HUANG  Jingwen XU  Jiexiao YU  Yu LIU  

Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Communications
Publicized: 2018/08/13
DOI: 10.1587/transcom.2018EBP3063
Type of Manuscript: PAPER
Full Text: PDF