5G Experimental Trials for Ultra-Reliable and Low Latency Communications Using New Frame Structure

Masashi Iwabuchi  Anass Benjebbour  Yoshihisa Kishiyama  Guangmei Ren  Chen Tang  Tingjian Tian  Liang Gu  Yang Cui  Terufumi Takada  

Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Communications
Publicized: 2018/08/20
DOI: 10.1587/transcom.2018EBP3019
Type of Manuscript: PAPER
Full Text: PDF(769.5KB)