Adaptive Multi-scale Tracking Target Algorithm through Drone

Qiusheng He  Xiuyan Shao  Wei Chen  Xiaoyun Li  Xiao Yang  Tongfeng Sun  

Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Communications
Publicized: 2019/04/26
DOI: 10.1587/transcom.2018DRP0040
Type of Manuscript: PAPER
Full Text: PDF(1MB)