FOREWORD

Yoshinori HATORI  Shuichi MATSUMOTO  Hiroshi KOTERA  Kiyoharu AIZAWA  Fumitaka ONO  Hideo KITAJIMA  Taizo KINOSHITA  Shigeru KUROE  Yutaka TANAKA  Hideo HASHIMOTO  Mitsuharu YANO  Toshiaki WATANABE  

Publication
IEICE TRANSACTIONS on Communications   Vol.E79-B   No.10   pp.1413-1414
Publication Date: 1996/10/25
Online ISSN: 
DOI: 
Print ISSN: 0916-8516
Type of Manuscript: FOREWORD
Category: 
Keyword: 


Full Text: PDF>>
Buy this Article
Summary: