Keyword : web service composition


Global Optimization Algorithm for Cloud Service Composition
Hongwei YANG Fucheng XUE Dan LIU Li LI Jiahui FENG 
Publication:   
Publication Date: 2021/10/01
Vol. E104-D  No. 10 ; pp. 1580-1591
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Computer System
Keyword: 
web service compositionbeetle antennae search algorithmparticle swarm optimization algorithmglobal optimization algorithm
 Summary | Full Text:PDF(1.7MB)

FAQS: Fast Web Service Composition Algorithm Based on QoS-Aware Sampling
Wei LU Weidong WANG Ergude BAO Liqiang WANG Weiwei XING Yue CHEN 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Publication Date: 2016/04/01
Vol. E99-A  No. 4 ; pp. 826-834
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Mathematical Systems Science
Keyword: 
web service compositionquality of servicesampled servicesnear-optimal composition
 Summary | Full Text:PDF(2.6MB)