Keyword : visual tracking


Siamese Visual Tracking with Dual-Pipeline Correlated Fusion Network
Ying KANG Cong LIU Ning WANG Dianxi SHI Ning ZHOU Mengmeng LI Yunlong WU 
Publication:   
Publication Date: 2021/10/01
Vol. E104-D  No. 10 ; pp. 1702-1711
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Image Recognition, Computer Vision
Keyword: 
visual trackingsiamese networkdual-pipeline correlationtransient templatefusion networkadaptive selection
 Summary | Full Text:PDF(2.6MB)

Correlation Filter-Based Visual Tracking Using Confidence Map and Adaptive Model
Zhaoqian TANG Kaoru ARAKAWA 
Publication:   
Publication Date: 2020/12/01
Vol. E103-A  No. 12 ; pp. 1512-1519
Type of Manuscript:  Special Section PAPER (Special Section on Smart Multimedia & Communication Systems)
Category: Vision
Keyword: 
correlation filtervisual trackingconfidence mapluminance histogramadaptive model
 Summary | Full Text:PDF(3.5MB)

Combining Siamese Network and Regression Network for Visual Tracking
Yao GE Rui CHEN Ying TONG Xuehong CAO Ruiyu LIANG 
Publication:   
Publication Date: 2020/08/01
Vol. E103-D  No. 8 ; pp. 1924-1927
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Image Recognition, Computer Vision
Keyword: 
regression networksiamese networktwo-stagevisual tracking
 Summary | Full Text:PDF(1.4MB)

Prediction-Based Scale Adaptive Correlation Filter Tracker
Zuopeng ZHAO Hongda ZHANG Yi LIU Nana ZHOU Han ZHENG Shanyi SUN Xiaoman LI Sili XIA 
Publication:   
Publication Date: 2019/11/01
Vol. E102-D  No. 11 ; pp. 2267-2271
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Image Recognition, Computer Vision
Keyword: 
visual trackingcorrelation filterscale predictionmodel updatefast motion
 Summary | Full Text:PDF(322.5KB)

Faster-ADNet for Visual Tracking
Tiansa ZHANG Chunlei HUO Zhiqiang ZHOU Bo WANG 
Publication:   
Publication Date: 2019/03/01
Vol. E102-D  No. 3 ; pp. 684-687
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Image Recognition, Computer Vision
Keyword: 
visual trackingdeep learningstatus re-identification
 Summary | Full Text:PDF(1.7MB)

Real-Time Sparse Visual Tracking Using Circulant Reverse Lasso Model
Chenggang GUO Dongyi CHEN Zhiqi HUANG 
Publication:   
Publication Date: 2019/01/01
Vol. E102-D  No. 1 ; pp. 175-184
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Image Recognition, Computer Vision
Keyword: 
visual trackingsparse representationsparse trackerreverse lasso modelcorrelation filter template
 Summary | Full Text:PDF(4MB) | Errata[Uploaded on April 1,2019]

Accurate Scale Adaptive and Real-Time Visual Tracking with Correlation Filters
Jiatian PI Shaohua ZENG Qing ZUO Yan WEI 
Publication:   
Publication Date: 2018/11/01
Vol. E101-D  No. 11 ; pp. 2855-2858
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Image Recognition, Computer Vision
Keyword: 
correlation filterskernel methodsscale estimationvisual tracking
 Summary | Full Text:PDF(721.8KB)

An Efficient Misalignment Method for Visual Tracking Based on Sparse Representation
Shan JIANG Cheng HAN Xiaoqiang DI 
Publication:   
Publication Date: 2018/08/01
Vol. E101-D  No. 8 ; pp. 2123-2131
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Image Recognition, Computer Vision
Keyword: 
visual trackingsparse representation2D transformationtemplate update
 Summary | Full Text:PDF(1.9MB)

Regularized Kernel Representation for Visual Tracking
Jun WANG Yuanyun WANG Chengzhi DENG Shengqian WANG Yong QIN 
Publication:   
Publication Date: 2018/04/01
Vol. E101-A  No. 4 ; pp. 668-677
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Digital Signal Processing
Keyword: 
visual trackingkernel representationl2-regularizationnonlinearparticle filter
 Summary | Full Text:PDF(12.6MB)

Deep Correlation Tracking with Backtracking
Yulong XU Yang LI Jiabao WANG Zhuang MIAO Hang LI Yafei ZHANG Gang TAO 
Publication:   
Publication Date: 2017/07/01
Vol. E100-A  No. 7 ; pp. 1601-1605
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Vision
Keyword: 
visual trackingobject backtrackingcorrelation filterconvolutional feature
 Summary | Full Text:PDF(2.2MB)

Low-Rank Representation with Graph Constraints for Robust Visual Tracking
Jieyan LIU Ao MA Jingjing LI Ke LU 
Publication:   
Publication Date: 2017/06/01
Vol. E100-D  No. 6 ; pp. 1325-1338
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Image Recognition, Computer Vision
Keyword: 
visual trackinglow-rank representationgraph embedding
 Summary | Full Text:PDF(3.1MB)

Adaptive Updating Probabilistic Model for Visual Tracking
Kai FANG Shuoyan LIU Chunjie XU Hao XUE 
Publication:   
Publication Date: 2017/04/01
Vol. E100-D  No. 4 ; pp. 914-917
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Pattern Recognition
Keyword: 
visual trackingtransition probability matrixexpectation-maximization
 Summary | Full Text:PDF(1MB)

Feature Adaptive Correlation Tracking
Yulong XU Yang LI Jiabao WANG Zhuang MIAO Hang LI Yafei ZHANG 
Publication:   
Publication Date: 2017/03/01
Vol. E100-D  No. 3 ; pp. 594-597
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Image Recognition, Computer Vision
Keyword: 
visual trackingcorrelation filterfeature selectionconvolutional neural networksscale estimation
 Summary | Full Text:PDF(1.1MB)

Robust and Adaptive Object Tracking via Correspondence Clustering
Bo WU Yurui XIE Wang LUO 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems
Publication Date: 2016/10/01
Vol. E99-D  No. 10 ; pp. 2664-2667
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Image Recognition, Computer Vision
Keyword: 
appearance modelcorrespondence clusteringmodel updatevisual tracking
 Summary | Full Text:PDF(1.2MB)

Robust Scale Adaptive and Real-Time Visual Tracking with Correlation Filters
Jiatian PI Keli HU Yuzhang GU Lei QU Fengrong LI Xiaolin ZHANG Yunlong ZHAN 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems
Publication Date: 2016/07/01
Vol. E99-D  No. 7 ; pp. 1895-1902
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Image Recognition, Computer Vision
Keyword: 
correlation filterskernel methodsscale estimationvisual tracking
 Summary | Full Text:PDF(2MB)

Object Tracking with Embedded Deformable Parts in Dynamic Conditional Random Fields
Suofei ZHANG Zhixin SUN Xu CHENG Lin ZHOU 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems
Publication Date: 2016/04/01
Vol. E99-D  No. 4 ; pp. 1268-1271
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Image Recognition, Computer Vision
Keyword: 
visual trackingconditional random fielddeformable part based modelgraph model
 Summary | Full Text:PDF(1.9MB)

Multi-Task Object Tracking with Feature Selection
Xu CHENG Nijun LI Tongchi ZHOU Zhenyang WU Lin ZHOU 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Publication Date: 2015/06/01
Vol. E98-A  No. 6 ; pp. 1351-1354
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Image
Keyword: 
visual trackingsparse representationmulti-task learningfeature selection
 Summary | Full Text:PDF(2MB)

Robust Visual Tracking Using Sparse Discriminative Graph Embedding
Jidong ZHAO Jingjing LI Ke LU 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems
Publication Date: 2015/04/01
Vol. E98-D  No. 4 ; pp. 938-947
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Image Recognition, Computer Vision
Keyword: 
visual trackingsparse subspacediscriminative graph
 Summary | Full Text:PDF(2.4MB)

Robust Superpixel Tracking with Weighted Multiple-Instance Learning
Xu CHENG Nijun LI Tongchi ZHOU Lin ZHOU Zhenyang WU 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems
Publication Date: 2015/04/01
Vol. E98-D  No. 4 ; pp. 980-984
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Image Recognition, Computer Vision
Keyword: 
visual trackingmultiple instance learningappearance modelsuperpixel
 Summary | Full Text:PDF(1.1MB)

A Novel View of Color-Based Visual Tracker Using Principal Component Analysis
Kiyoshi NISHIYAMA Xin LU 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Publication Date: 2008/12/01
Vol. E91-A  No. 12 ; pp. 3843-3848
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Vision
Keyword: 
visual trackingmean shiftprinciple component analysisGaussian probability density function
 Summary | Full Text:PDF(605KB) | Errata[Uploaded on January 1,2009]

Visual Tracking in Occlusion Environments by Autonomous Switching of Targets
Jun-ichi IMAI Masahide KANEKO 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems
Publication Date: 2008/01/01
Vol. E91-D  No. 1 ; pp. 86-95
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Image Recognition, Computer Vision
Keyword: 
visual trackingocclusionautonomous switching of targetsparticle filter
 Summary | Full Text:PDF(751.2KB)

A Motion/Shape Estimation of Multiple Objects Using an Advanced Contour Matching Technique
Junghyun HWANG Yoshiteru OOI Shinji OZAWA 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems
Publication Date: 1994/06/25
Vol. E77-D  No. 6 ; pp. 676-685
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Image Processing, Computer Graphics and Pattern Recognition
Keyword: 
robot visionadaptive sensingtemporal-differentiationfuzzy controlvisual trackinganalysis-by-synthesis
 Summary | Full Text:PDF(885.2KB)

An Adaptive Sensing System with Tracking and Zooming a Moving Object
Junghyun HWANG Yoshiteru OOI Shinji OZAWA 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems
Publication Date: 1993/08/25
Vol. E76-D  No. 8 ; pp. 926-934
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Image Processing, Computer Graphics and Pattern Recognition
Keyword: 
robot visionadaptive sensingtemporal-differentiationfuzzy controlvisual trackingzoom
 Summary | Full Text:PDF(1021.8KB)