Keyword : throughput capacity


Throughput Capacity Study for MANETs with Erasure Coding and Packet Replication
Bin YANG Yin CHEN Guilin CHEN Xiaohong JIANG 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Communications
Publication Date: 2015/08/01
Vol. E98-B  No. 8 ; pp. 1537-1552
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Network
Keyword: 
mobile ad hoc networksthroughput capacityrouting protocolerasure codingpacket replication
 Summary | Full Text:PDF

Throughput Capacity of MANETs with Group-Based Scheduling and General Transmission Range
Juntao GAO Jiajia LIU Xiaohong JIANG Osamu TAKAHASHI Norio SHIRATORI 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Communications
Publication Date: 2013/07/01
Vol. E96-B  No. 7 ; pp. 1791-1802
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Fundamental Theories for Communications
Keyword: 
mobile ad hoc networksthroughput capacitygroup-based schedulingpacket delay
 Summary | Full Text:PDF