Keyword : subspace learning


Robust Transferable Subspace Learning for Cross-Corpus Facial Expression Recognition
Dongliang CHEN Peng SONG Wenjing ZHANG Weijian ZHANG Bingui XU Xuan ZHOU 
Publication:   
Publication Date: 2020/10/01
Vol. E103-D  No. 10 ; pp. 2241-2245
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Pattern Recognition
Keyword: 
facial expression recognitionsubspace learningtransfer learninggraph Laplacian
 Summary | Full Text:PDF

Selective Pseudo-Labeling Based Subspace Learning for Cross-Project Defect Prediction
Ying SUN Xiao-Yuan JING Fei WU Yanfei SUN 
Publication:   
Publication Date: 2020/09/01
Vol. E103-D  No. 9 ; pp. 2003-2006
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Software Engineering
Keyword: 
cross-project defect predictionpseudo-labelingsubspace learning
 Summary | Full Text:PDF

Target-Adapted Subspace Learning for Cross-Corpus Speech Emotion Recognition
Xiuzhen CHEN Xiaoyan ZHOU Cheng LU Yuan ZONG Wenming ZHENG Chuangao TANG 
Publication:   
Publication Date: 2019/12/01
Vol. E102-D  No. 12 ; pp. 2632-2636
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Speech and Hearing
Keyword: 
cross-corpus speech emotion recognitiontransfer learningdomain adaptationsubspace learning
 Summary | Full Text:PDF

View-Based Object Recognition Using ND Tensor Supervised Neighborhood Embedding
Xian-Hua HAN Yen-Wei CHEN Xiang RUAN 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems
Publication Date: 2012/03/01
Vol. E95-D  No. 3 ; pp. 835-843
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Pattern Recognition
Keyword: 
tensor analysissupervised neighborhood embeddingsubspace learningrandom forestsview-based object recognition
 Summary | Full Text:PDF

Multilinear Supervised Neighborhood Embedding with Local Descriptor Tensor for Face Recognition
Xian-Hua HAN Xu QIAO Yen-Wei CHEN 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems
Publication Date: 2011/01/01
Vol. E94-D  No. 1 ; pp. 158-161
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Pattern Recognition
Keyword: 
tensor analysissupervised neighborhood embeddingsubspace learninglocal SIFT featureview-based object recognition
 Summary | Full Text:PDF