Keyword : software debugging


Spectrum-Based Fault Localization Using Fault Triggering Model to Refine Fault Ranking List
Yong WANG Zhiqiu HUANG Rongcun WANG Qiao YU 
Publication:   
Publication Date: 2018/10/01
Vol. E101-D  No. 10 ; pp. 2436-2446
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Software Engineering
Keyword: 
fault localizationsoftware debuggingtesting
 Summary | Full Text:PDF

Effective Fault Localization Approach Using Feedback
Yan LEI Xiaoguang MAO Ziying DAI Dengping WEI 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems
Publication Date: 2012/09/01
Vol. E95-D  No. 9 ; pp. 2247-2257
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Software Engineering
Keyword: 
fault localizationsoftware debuggingprogram spectrafeedback
 Summary | Full Text:PDF