Keyword : single snapshot


An Algorithm for Single Snapshot 2D-DOA Estimation Based on a Three-Parallel Linear Array Model
Shiwen LIN Yawen ZHOU Weiqin ZOU Huaguo ZHANG Lin GAO Hongshu LIAO Wanchun LI 
Publication:   
Publication Date: 2022/04/01
Vol. E105-A  No. 4 ; pp. 673-681
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Digital Signal Processing
Keyword: 
three-parallel linear array modelsingle snapshot2D-DOA estimationparameter matchingrotation invariance
 Summary | Full Text:PDF

Matrix Pencil Method for Bistatic MIMO Radar with Single Snapshot
Xianpeng WANG Wei WANG Dingjie XU Junxiang WANG 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Electronics
Publication Date: 2014/02/01
Vol. E97-C  No. 2 ; pp. 120-122
Type of Manuscript:  BRIEF PAPER
Category: Electromagnetic Theory
Keyword: 
MIMO radarmatrix pencilangle estimationsingle snapshot
 Summary | Full Text:PDF