Keyword : service composition


A Real-Time Subtask-Assistance Strategy for Adaptive Services Composition
Li QUAN Zhi-liang WANG Xin LIU 
Publication:   
Publication Date: 2018/05/01
Vol. E101-D  No. 5 ; pp. 1361-1369
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Data Engineering, Web Information Systems
Keyword: 
service compositionreinforcement learningQ-learningsubtask-assistance
 Summary | Full Text:PDF

QoS Analysis for Service Composition by Human and Web Services
Donghui LIN Toru ISHIDA Yohei MURAKAMI Masahiro TANAKA 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems
Publication Date: 2014/04/01
Vol. E97-D  No. 4 ; pp. 762-769
Type of Manuscript:  Special Section PAPER (Special Section on Data Engineering and Information Management)
Category: 
Keyword: 
quality of serviceservice compositionhuman service
 Summary | Full Text:PDF

Modeling and Algorithms for QoS-Aware Service Composition in Virtualization-Based Cloud Computing
Jun HUANG Yanbing LIU Ruozhou YU Qiang DUAN Yoshiaki TANAKA 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Communications
Publication Date: 2013/01/01
Vol. E96-B  No. 1 ; pp. 10-19
Type of Manuscript:  Special Section PAPER (Special Section on Network Virtualization, and Fusion Platform of Computing and Networking)
Category: 
Keyword: 
cloud service provisioningnetwork virtualizationquality of serviceservice compositionapproximation algorithm
 Summary | Full Text:PDF

Cross-Domain Service Composition in OSGi Environments
Choonhwa LEE Seungjae LEE Eunsam KIM Wonjun LEE 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems
Publication Date: 2009/06/01
Vol. E92-D  No. 6 ; pp. 1316-1319
Type of Manuscript:  LETTER
Category: System Programs
Keyword: 
service compositionOSGicross-domain service compositionremote wire object
 Summary | Full Text:PDF

Enriching OSGi Service Composition with Web Services
Choonhwa LEE Sunghoon KO Eunsam KIM Wonjun LEE 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems
Publication Date: 2009/05/01
Vol. E92-D  No. 5 ; pp. 1177-1180
Type of Manuscript:  LETTER
Category: System Programs
Keyword: 
SOAservice compositionOSGidynamic Web service proxydynamic service binding
 Summary | Full Text:PDF

An On-Demand QoS Service Composition Protocol for MANETs
Songqiao HAN Shensheng ZHANG Guoqi LI Yong ZHANG 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems
Publication Date: 2007/11/01
Vol. E90-D  No. 11 ; pp. 1877-1880
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Networks
Keyword: 
service compositionprotocolmobile ad hoc networksquality of service
 Summary | Full Text:PDF

ECA Rule-Based Workflow Modeling and Implementation for Service Composition
Lin CHEN Minglu LI Jian CAO 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems
Publication Date: 2006/02/01
Vol. E89-D  No. 2 ; pp. 624-630
Type of Manuscript:  Special Section PAPER (Special Section on Parallel/Distributed Computing and Networking)
Category: Grid Computing
Keyword: 
ECA rulesservice compositioncomposite eventWeb Service
 Summary | Full Text:PDF