Keyword : scientific and technological resource


Scientific and Technological Resource Sharing Model Based on Few-Shot Relational Learning
Yangshengyan LIU Fu GU Yangjian JI Yijie WU Jianfeng GUO Xinjian GU Jin ZHANG 
Publication:   
Publication Date: 2021/08/01
Vol. E104-D  No. 8 ; pp. 1302-1312
Type of Manuscript:  Special Section PAPER (Special Section on Computational Intelligence and Big Data for Scientific and Technological Resources and Services)
Category: 
Keyword: 
resource sharingscientific and technological resourceresource graphfew-shot relational learning
 Summary | Full Text:PDF(1.7MB)