Keyword : saliency detection


Optic Disc Detection Based on Saliency Detection and Attention Convolutional Neural Networks
Ying WANG Xiaosheng YU Chengdong WU 
Publication:   
Publication Date: 2021/09/01
Vol. E104-A  No. 9 ; pp. 1370-1374
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Image
Keyword: 
OD detectionsaliency detectionattention mechanismthe dense network
 Summary | Full Text:PDF(2.2MB)

Co-Saliency Detection via Local Prediction and Global Refinement
Jun WANG Lei HU Ning LI Chang TIAN Zhaofeng ZHANG Mingyong ZENG Zhangkai LUO Huaping GUAN 
Publication:   
Publication Date: 2019/04/01
Vol. E102-A  No. 4 ; pp. 654-664
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Image
Keyword: 
saliency detectiondeep saliency networksco-saliency refinement
 Summary | Full Text:PDF(4.9MB)

Parallel Feature Network For Saliency Detection
Zheng FANG Tieyong CAO Jibin YANG Meng SUN 
Publication:   
Publication Date: 2019/02/01
Vol. E102-A  No. 2 ; pp. 480-485
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Image
Keyword: 
saliency detectionconvolution neural networkparallel feature networkparallel dilation blockfeature upsample and fusion
 Summary | Full Text:PDF(3.5MB)

Video Saliency Detection Using Spatiotemporal Cues
Yu CHEN Jing XIAO Liuyi HU Dan CHEN Zhongyuan WANG Dengshi LI 
Publication:   
Publication Date: 2018/09/01
Vol. E101-D  No. 9 ; pp. 2201-2208
Type of Manuscript:  Special Section PAPER (Special Section on Picture Coding and Image Media Processing)
Category: 
Keyword: 
saliency detectionspatio-temproal cuesforeground priorspatial distributionbackground noise suppression
 Summary | Full Text:PDF(1.9MB)

Saliency Detection Based Region Extraction for Pedestrian Detection System with Thermal Imageries
Ming XU Xiaosheng YU Chengdong WU Dongyue CHEN 
Publication:   
Publication Date: 2018/01/01
Vol. E101-A  No. 1 ; pp. 306-310
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Image
Keyword: 
pedestrian detectionthermal infrared imageriessaliency detectiondeep convolutional network
 Summary | Full Text:PDF(2MB)

Automatic Optic Disc Boundary Extraction Based on Saliency Object Detection and Modified Local Intensity Clustering Model in Retinal Images
Wei ZHOU Chengdong WU Yuan GAO Xiaosheng YU 
Publication:   
Publication Date: 2017/09/01
Vol. E100-A  No. 9 ; pp. 2069-2072
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Image
Keyword: 
optic disc segmentationsaliency detectionLICshape prior information
 Summary | Full Text:PDF(821.1KB)

Co-saliency Detection Linearly Combining Single-View Saliency and Foreground Correspondence
Huiyun JING Xin HE Qi HAN Xiamu NIU 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems
Publication Date: 2015/04/01
Vol. E98-D  No. 4 ; pp. 985-988
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Image Recognition, Computer Vision
Keyword: 
saliency detectionco-saliencyforeground-correspondence
 Summary | Full Text:PDF(4.1MB)

Learning a Saliency Map for Fixation Prediction
Linfeng XU Liaoyuan ZENG Zhengning WANG 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems
Publication Date: 2013/10/01
Vol. E96-D  No. 10 ; pp. 2294-2297
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Image Recognition, Computer Vision
Keyword: 
saliency detectionhuman fixation predictionbottom-uptop-down
 Summary | Full Text:PDF(1.1MB)