Keyword : resource allocation


Sum Rate Maximization for Cooperative NOMA with Hardware Impairments
Xiao-yu WAN Rui-fei CHANG Zheng-qiang WANG Zi-fu FAN 
Publication:   
Publication Date: 2021/09/01
Vol. E104-D  No. 9 ; pp. 1399-1405
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Fundamentals of Information Systems
Keyword: 
cooperative non-orthogonal multiple accesssum rateresource allocationhardware impairmentsinterior-point
 Summary | Full Text:PDF

Interference Management and Resource Allocation in Multi-Channel Ad Hoc Cognitive Radio Network
Ke WANG Wei HENG Xiang LI Jing WU 
Publication:   
Publication Date: 2021/03/01
Vol. E104-B  No. 3 ; pp. 320-327
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Wireless Communication Technologies
Keyword: 
cognitive radiointerference managementresource allocationgame theorycooperative games
 Summary | Full Text:PDF

Subchannel and Power Allocation with Fairness Guaranteed for the Downlink of NOMA-Based Networks
Qingyuan LIU Qi ZHANG Xiangjun XIN Ran GAO Qinghua TIAN Feng TIAN 
Publication:   
Publication Date: 2020/12/01
Vol. E103-B  No. 12 ; pp. 1447-1461
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Wireless Communication Technologies
Keyword: 
capacity maximizationnon-orthogonal multiple access (NOMA)resource allocationuser fairness
 Summary | Full Text:PDF

Auction-Based Resource Allocation for Mobile Edge Computing Networks
Ben LIU Ding XU 
Publication:   
Publication Date: 2020/04/01
Vol. E103-A  No. 4 ; pp. 718-722
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Communication Theory and Signals
Keyword: 
mobile edge computingauction theoryresource allocationincentive mechanism
 Summary | Full Text:PDF

Unlicensed Band Allocation for Heterogeneous Networks
Po-Heng CHOU 
Publication:   
Publication Date: 2020/02/01
Vol. E103-B  No. 2 ; pp. 103-117
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Fundamental Theories for Communications
Keyword: 
LAAWi-Fiheterogeneous networksunlicensed bandresource allocationbuffer mechanism
 Summary | Full Text:PDF

Joint Optimization of Delay Guarantees and Resource Allocation for Service Function Chaining
Yunjie GU Yuehang DING Yuxiang HU 
Publication:   
Publication Date: 2019/12/01
Vol. E102-D  No. 12 ; pp. 2611-2614
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Information Network
Keyword: 
network function virtualizationdelay guaranteesresource allocationlayered graphiterative optimization
 Summary | Full Text:PDF

A Novel Radio Resource Optimization Scheme in Closed Access Femtocell Networks Based on Bat Algorithm
I Wayan MUSTIKA Nifty FATH Selo SULISTYO Koji YAMAMOTO Hidekazu MURATA 
Publication:   
Publication Date: 2019/04/01
Vol. E102-B  No. 4 ; pp. 660-669
Type of Manuscript:  INVITED PAPER (Special Section on Sensing, Wireless Networking, Data Collection, Analysis and Processing Technologies for Ambient Intelligence with Internet of Things)
Category: 
Keyword: 
heterogeneous networkmacrocellfemtocellresource allocationoptimizationbat algorithminterference management
 Summary | Full Text:PDF

Energy Efficient Resource Allocation Algorithm for Massive MIMO Systems Based on Wireless Power Transfer
Xiao-yu WAN Xiao-na YANG Zheng-qiang WANG Zi-fu FAN 
Publication:   
Publication Date: 2019/02/01
Vol. E102-B  No. 2 ; pp. 351-358
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Wireless Communication Technologies
Keyword: 
massive multiple input multiple outputsenergy efficiencyresource allocationfractional programmingwireless power transfer
 Summary | Full Text:PDF

Energy Efficient Resource Allocation for Downlink Cooperative Non-Orthogonal Multiple Access Systems
Zi-fu FAN Qu CHENG Zheng-qiang WANG Xian-hui MENG Xiao-yu WAN 
Publication:   
Publication Date: 2018/09/01
Vol. E101-A  No. 9 ; pp. 1603-1607
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Communication Theory and Signals
Keyword: 
cooperative non-orthogonal multiple accessresource allocationfractional programmingenergy efficiency
 Summary | Full Text:PDF

QoS Guaranteed Power and Sub-Carrier Allocation for Uplink OFDMA Networks
Guowei LI Qinghai YANG Kyung Sup KWAK 
Publication:   
Publication Date: 2018/04/01
Vol. E101-B  No. 4 ; pp. 1021-1028
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Network
Keyword: 
fairnessenergy-efficientresource allocationOFDMAquality of service (QoS)
 Summary | Full Text:PDF

Optimal Transmission Policy in Decoupled RF Energy Harvesting Networks
Yu Min HWANG Jun Hee JUNG Yoan SHIN Jin Young KIM Dong In KIM 
Publication:   
Publication Date: 2018/02/01
Vol. E101-A  No. 2 ; pp. 516-520
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Digital Signal Processing
Keyword: 
radio frequency energy harvestingdoubly near-far problemenergy efficiencyoptimizationresource allocation
 Summary | Full Text:PDF

Energy-Efficient Resource Allocation Strategy for Low Probability of Intercept and Anti-Jamming Systems
Yu Min HWANG Jun Hee JUNG Kwang Yul KIM Yong Sin KIM Jae Seang LEE Yoan SHIN Jin Young KIM 
Publication:   
Publication Date: 2017/11/01
Vol. E100-A  No. 11 ; pp. 2498-2502
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Digital Signal Processing
Keyword: 
low probability of interceptanti-jammingenergy efficiencyoptimizationresource allocation
 Summary | Full Text:PDF

Maximizing the Throughput of Wi-Fi Mesh Networks with Distributed Link Activation
Jae-Young YANG Ledan WU Yafeng ZHOU Joonho KWON Han-You JEONG 
Publication:   
Publication Date: 2017/11/01
Vol. E100-A  No. 11 ; pp. 2425-2438
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Mobile Information Network and Personal Communications
Keyword: 
Wi-Fi mesh networksresource allocationdistributed link activationthroughput maximization
 Summary | Full Text:PDF

Optimizing the System Performance of Relay Enhanced Cellular Networks through Time Partitioning
Liqun ZHAO Hongpeng WANG 
Publication:   
Publication Date: 2017/10/01
Vol. E100-A  No. 10 ; pp. 2204-2206
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Communication Theory and Signals
Keyword: 
relaycellular networksresource allocationquality of service
 Summary | Full Text:PDF

An Efficient Resource Allocation Algorithm for Underlay Cognitive Radio Multichannel Multicast Networks
Qun LI Ding XU 
Publication:   
Publication Date: 2017/09/01
Vol. E100-A  No. 9 ; pp. 2065-2068
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Communication Theory and Signals
Keyword: 
cognitive radioresource allocationuser groupingmulticast
 Summary | Full Text:PDF

SDN-Based Self-Organizing Energy Efficient Downlink/Uplink Scheduling in Heterogeneous Cellular Networks
Seungil MOON Thant Zin OO S. M. Ahsan KAZMI Bang Ju PARK Choong Seon HONG 
Publication:   
Publication Date: 2017/05/01
Vol. E100-D  No. 5 ; pp. 939-947
Type of Manuscript:  INVITED PAPER (Special Section on the Architectures, Protocols, and Applications for the Future Internet)
Category: 
Keyword: 
heterogeneous cellular networksself-organizationuser associationresource allocationdownlink uplink schedulingMarkov approximation
 Summary | Full Text:PDF

Energy-Efficient Optimization for Device-to-Device Communication Underlaying Cellular Networks
Haibo DAI Chunguo LI Luxi YANG 
Publication:   
Publication Date: 2017/04/01
Vol. E100-A  No. 4 ; pp. 1079-1083
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Numerical Analysis and Optimization
Keyword: 
energy efficiencydevice-to-device communicationresource allocationpotential gameMax-logit learning
 Summary | Full Text:PDF

Resource Allocation in Energy Constrained Cooperative Cognitive Radio Network
Wenhao JIANG Wenjiang FENG Xingcheng ZHAO Qing LUO Zhiming WANG 
Publication:   
Publication Date: 2017/02/01
Vol. E100-B  No. 2 ; pp. 354-363
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Wireless Communication Technologies
Keyword: 
cognitive radioresource allocationStackelberg gameNash equilibria
 Summary | Full Text:PDF

Resource Allocation Method of Service Chaining for Guaranteeing Minimum Bandwidth and High Resource Utilization
Hirofumi YAMAZAKI Konomi MOCHIZUKI Shunsuke HOMMA Koji SUGISONO Masaaki OMOTANI 
Publication:   
Publication Date: 2017/01/01
Vol. E100-B  No. 1 ; pp. 98-109
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Network
Keyword: 
service chainingresource allocationbandwidth guaranteeresource utilization
 Summary | Full Text:PDF

Recommendation-Based Bandwidth Calendaring for Packet Transport Network
Shohei KAMAMURA Rie HAYASHI Hiroki DATE Hiroshi YAMAMOTO Takashi MIYAMURA Yoshihiko UEMATSU Kouichi GENDA 
Publication:   
Publication Date: 2017/01/01
Vol. E100-B  No. 1 ; pp. 122-130
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Network
Keyword: 
bandwidth calendaringpacket transport networkrecommendationresource allocationSDN controller
 Summary | Full Text:PDF

Resource Allocation and Layer Selection for Scalable Video Streaming over Highway Vehicular Networks
Ruijian AN Zhi LIU Hao ZHOU Yusheng JI 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Publication Date: 2016/11/01
Vol. E99-A  No. 11 ; pp. 1909-1917
Type of Manuscript:  Special Section PAPER (Special Section on Smart Multimedia & Communication Systems)
Category: Intelligent Transport System
Keyword: 
vehicular networksvideo streamingscalable video codingresource allocationhighway
 Summary | Full Text:PDF

Resource Allocation for 3D Video Transmission in LTE System Based on Fuzzy Logic
Yongqiang FEI Yuping ZHAO 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Communications
Publication Date: 2016/09/01
Vol. E99-B  No. 9 ; pp. 2099-2107
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Multimedia Systems for Communications
Keyword: 
resource allocationfuzzy logic3D videosLTE system
 Summary | Full Text:PDF

Efficient Resource Allocation for Proportional Fair Schedulers in Multihop Relay Networks
Taejoon KIM Byung-Kwan KIM Heejung YU 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Publication Date: 2016/09/01
Vol. E99-A  No. 9 ; pp. 1750-1752
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Communication Theory and Signals
Keyword: 
multihop relayresource allocationscheduling schemeoptimization
 Summary | Full Text:PDF

Subcarrier Assignment and Power Allocation for Preference-Aware Multicast Services in Active Array Aided LTE Networks
Mingli CHU Qinghai YANG Kyung Sup KWAK 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Communications
Publication Date: 2016/06/01
Vol. E99-B  No. 6 ; pp. 1371-1379
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Antennas and Propagation
Keyword: 
active antennamulticast servicesvideo preferenceresource allocation
 Summary | Full Text:PDF

Energy-Efficient Resource Allocation for Multi-Radio Access in Dynamic and Heterogeneous Wireless Networks
Fan YANG Qinghai YANG Kyung Sup KWAK 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Communications
Publication Date: 2016/06/01
Vol. E99-B  No. 6 ; pp. 1386-1394
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Wireless Communication Technologies
Keyword: 
energy efficiencyresource allocationstochastic optimizationmulti-radio accessheterogeneous wireless networks
 Summary | Full Text:PDF

Service Outage Constrained Outage Probability Minimizing Joint Channel, Power and Rate Allocation for Cognitive Radio Multicast Networks
Ding XU Qun LI 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Publication Date: 2015/08/01
Vol. E98-A  No. 8 ; pp. 1854-1857
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Communication Theory and Signals
Keyword: 
cognitive radioresource allocationoutage probabilityservice outage constraintmulticast
 Summary | Full Text:PDF

A Sequential Iterative Resource Allocation Scheme for a 2-hop OFDMA Virtual Cellular Network
Gerard Jimmy PARAISON Eisuke KUDOH 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Communications
Publication Date: 2015/08/01
Vol. E98-B  No. 8 ; pp. 1640-1650
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Wireless Communication Technologies
Keyword: 
multi-hop networksresource allocationmulti-cell interferencevirtual cellular networkmulti-user allocation scheme
 Summary | Full Text:PDF

Performance Analysis and Optimum Resource Allocation in Mobile Multihop Relay System
Taejoon KIM Seong Gon CHOI 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Communications
Publication Date: 2015/06/01
Vol. E98-B  No. 6 ; pp. 1078-1085
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Wireless Communication Technologies
Keyword: 
mobile multihop relayresource allocationadaptive modulation and codingqueuing analysis
 Summary | Full Text:PDF

Performance of Non-orthogonal Multiple Access with SIC in Cellular Downlink Using Proportional Fair-Based Resource Allocation
Nagisa OTAO Yoshihisa KISHIYAMA Kenichi HIGUCHI 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Communications
Publication Date: 2015/02/01
Vol. E98-B  No. 2 ; pp. 344-351
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Wireless Communication Technologies
Keyword: 
non-orthogonal multiple accesssuccessive interference cancellationdownlinkresource allocationproportional fair
 Summary | Full Text:PDF

Joint Resource Allocation with Interference Constraint for Cognitive Multi-Hop Wireless Networks
Shuta KAKO Osamu TAKYU Takeo FUJII 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Publication Date: 2015/02/01
Vol. E98-A  No. 2 ; pp. 569-577
Type of Manuscript:  Special Section PAPER (Special Section on Wideband Systems)
Category: 
Keyword: 
cognitive radiomulti-hop networkresource allocationjoint allocation
 Summary | Full Text:PDF

Distance-Based Fair Resource Allocation Algorithm for Device-to-Device Multicast Communication in SFN System
Wenrong GONG Xiaoxiang WANG Mingming LI Zijia HUANG 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Communications
Publication Date: 2015/01/01
Vol. E98-B  No. 1 ; pp. 252-259
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Wireless Communication Technologies
Keyword: 
D2D communicationmulticastresource allocationSFN
 Summary | Full Text:PDF

Interference Avoidance Based on Shared Relay Nodes for Device-to-Device Radio Underlying Cellular Networks
Mochan YANG Shannai WU Hak-Seong KIM Kyong-Bin SONG Won Cheol LEE Oh-Soon SHIN Yoan SHIN 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Publication Date: 2014/02/01
Vol. E97-A  No. 2 ; pp. 704-707
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Communication Theory and Signals
Keyword: 
3GPP LTE-Advanceddevice-to-deviceshared relay noderesource allocationinterference avoidance
 Summary | Full Text:PDF

Joint Resource Allocation Algorithm in Carrier Aggregation Enabled Future Wireless Networks
Zanjie HUANG Yusheng JI Hao ZHOU Baohua ZHAO 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Publication Date: 2014/01/01
Vol. E97-A  No. 1 ; pp. 78-85
Type of Manuscript:  Special Section PAPER (Special Section on Wideband Systems)
Category: Resource Allocation
Keyword: 
resource allocationOFDMAproportional fairnesscarrier aggregation
 Summary | Full Text:PDF

Study of Multi-Cell Interference in a 2-Hop OFDMA Virtual Cellular Network
Gerard J. PARAISON Eisuke KUDOH 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Communications
Publication Date: 2013/12/01
Vol. E96-B  No. 12 ; pp. 3163-3171
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Wireless Communication Technologies
Keyword: 
virtual cellular networkmulti-cell interferenceVCNresource allocationchannel capacityOFDMAfrequency reuseSINRmulti-hop networkparallel relaying scheme
 Summary | Full Text:PDF

Resource Allocation for SVC Multicast over Wireless Relay Networks: RS Specification Function Based Simplification and Heuristics
Hao ZHOU Yusheng JI Baohua ZHAO 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Publication Date: 2013/11/01
Vol. E96-A  No. 11 ; pp. 2089-2098
Type of Manuscript:  Special Section PAPER (Special Section on Smart Multimedia & Communication Systems)
Category: Communication Theory and Signals
Keyword: 
SVC multicastresource allocationwireless relay networksRS specification function
 Summary | Full Text:PDF

Fixed-Rate Resource Exchange for Multi-Operator Pico eNodeB
Tomohiko MIMURA Koji YAMAMOTO Masahiro MORIKURA Ayako IWATA Takashi TAMURA 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Communications
Publication Date: 2013/11/01
Vol. E96-B  No. 11 ; pp. 2913-2922
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Wireless Communication Technologies
Keyword: 
multi-operatorpico eNodeBresource allocationgame theorymechanism design
 Summary | Full Text:PDF

A Combined Power Control and Resource Allocation Scheme for D2D Communication Underlaying an LTE-Advanced System
Jaheon GU Sueng Jae BAE Syed Faraz HASAN Min Young CHUNG 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Communications
Publication Date: 2013/10/01
Vol. E96-B  No. 10 ; pp. 2683-2692
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Wireless Communication Technologies
Keyword: 
device-to-device (D2D) communicationsum-ratetransmit power controlresource allocation
 Summary | Full Text:PDF

The Liveness of WS3PR: Complexity and Decision
GuanJun LIU ChangJun JIANG MengChu ZHOU Atsushi OHTA 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Publication Date: 2013/08/01
Vol. E96-A  No. 8 ; pp. 1783-1793
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Concurrent Systems
Keyword: 
concurrent systemsPetri netslivenessdeadlockresource allocation
 Summary | Full Text:PDF

Study of a Multiuser Resource Allocation Scheme for a 2-Hop OFDMA Virtual Cellular Network
Gerard J. PARAISON Eisuke KUDOH 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Communications
Publication Date: 2013/08/01
Vol. E96-B  No. 8 ; pp. 2112-2118
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Wireless Communication Technologies
Keyword: 
virtual cellular networkVCNresource allocationchannel capacityOFDMAfrequency reuseSINRmultihop networkparallel relaying scheme
 Summary | Full Text:PDF

Optimization of Picocell Locations and Its Parameters in Heterogeneous Networks with Hotspots
Hidekazu SHIMODAIRA Gia Khanh TRAN Kei SAKAGUCHI Kiyomichi ARAKI Shoji KANEKO Noriaki MIYAZAKI Satoshi KONISHI Yoji KISHI 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Communications
Publication Date: 2013/06/01
Vol. E96-B  No. 6 ; pp. 1338-1347
Type of Manuscript:  Special Section PAPER (Special Section on Heterogeneous Networks for Future Cellular Systems)
Category: 
Keyword: 
heterogeneous networkspicocellresource allocationcell associationpico BS locationoptimization problem
 Summary | Full Text:PDF

Low-Complexity Resource Allocation Algorithm for Multicell OFDMA System
Qingli ZHAO Fangjiong CHEN Sujuan XIONG Gang WEI 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Communications
Publication Date: 2013/05/01
Vol. E96-B  No. 5 ; pp. 1218-1221
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Wireless Communication Technologies
Keyword: 
resource allocationOFDMAcellular system
 Summary | Full Text:PDF

Joint Power Allocation and Subchannel-Pairing for Two-Way MIMO-OFDM Relay System
Qi JIANG Xuewen LIAO Wei WANG Shihua ZHU 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Communications
Publication Date: 2013/05/01
Vol. E96-B  No. 5 ; pp. 1168-1175
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Wireless Communication Technologies
Keyword: 
two-way relay networkOFDMMIMOsubchannel pairingresource allocation
 Summary | Full Text:PDF

Utility Based Cross-Layer Resource Allocation in Multiuser OFDM-Based Cognitive Radio Systems
Errong PEI Xiaorong JING Fang CHENG 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Communications
Publication Date: 2013/02/01
Vol. E96-B  No. 2 ; pp. 677-680
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Terrestrial Wireless Communication/Broadcasting Technologies
Keyword: 
cognitive radiomultiuser OFDMutility functionconvex optimizationresource allocation
 Summary | Full Text:PDF

Joint Optimization for Proportional Fairness in MIMO-OFDMA Relay-Enhanced Cellular Networks
Ping WANG Lin SU Min HUANG Fuqiang LIU Lijun ZU 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Communications
Publication Date: 2013/02/01
Vol. E96-B  No. 2 ; pp. 500-503
Type of Manuscript:  Special Section LETTER (Special Section on Quality of Communication Services Improving Quality of Life)
Category: 
Keyword: 
MIMOOFDMArelaycellular networksresource allocation
 Summary | Full Text:PDF

SLA_Driven Adaptive Resource Allocation for Virtualized Servers
Wei ZHANG Li RUAN Mingfa ZHU Limin XIAO Jiajun LIU Xiaolan TANG Yiduo MEI Ying SONG Yuzhong SUN 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems
Publication Date: 2012/12/01
Vol. E95-D  No. 12 ; pp. 2833-2843
Type of Manuscript:  Special Section PAPER (Special Section on Parallel and Distributed Computing and Networking)
Category: Computer System and Services
Keyword: 
resource allocationvirtualized serversuser experienceoptimization theory
 Summary | Full Text:PDF

Resource Allocation for Scalable Video Multicast over OFDMA Systems
Zan YANG Yuping ZHAO 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Communications
Publication Date: 2012/09/01
Vol. E95-B  No. 9 ; pp. 2948-2951
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Network
Keyword: 
scalable videomulticastOFDMAresource allocation
 Summary | Full Text:PDF

Hybrid Resource Allocation Scheme with Proportional Fairness in OFDMA-Based Cognitive Radio Systems
Li LI Changqing XU Pingzhi FAN Jian HE 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Publication Date: 2012/08/01
Vol. E95-A  No. 8 ; pp. 1430-1434
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Communication Theory and Signals
Keyword: 
hybrid Cognitive Radio systemsOFDMAresource allocationproportional ratesdual methods
 Summary | Full Text:PDF

Proportional Data Rate Fairness Resource Allocation for MIMO-OFDM Multiple Access Channel by Considering the Correlation Effect of Line of Sight and Non Line of Sight Channel Conditions
Sann Maw MAUNG Iwao SASASE 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Communications
Publication Date: 2012/07/01
Vol. E95-B  No. 7 ; pp. 2414-2423
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Wireless Communication Technologies
Keyword: 
resource allocationMIMO-MACOFDMfairnessSVDmultiuserLOSNLOS
 Summary | Full Text:PDF

Proportional Resource Allocation in OFDMA Systems Based on Weighted Normalized User's CSI
Robin SHRESTHA Jae Moung KIM 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Communications
Publication Date: 2012/06/01
Vol. E95-B  No. 6 ; pp. 2137-2140
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Wireless Communication Technologies
Keyword: 
resource allocationOFDMACSIscheduling scheme
 Summary | Full Text:PDF

Resource Allocation for Interference Avoidance in OFDMA-TDD Based Femtocell Networks
IlKwon CHO Se-Jin KIM Choong-Ho CHO 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Communications
Publication Date: 2012/05/01
Vol. E95-B  No. 5 ; pp. 1886-1889
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Terrestrial Wireless Communication/Broadcasting Technologies
Keyword: 
femtocell networksfractional frequency reuseOFDMAresource allocationinterference avoidance
 Summary | Full Text:PDF

A Novel Resource Allocation Method for DFT-s-OFDMA Systems
Bin SHENG Pengcheng ZHU Xiaohu YOU Lan CHEN 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Communications
Publication Date: 2012/04/01
Vol. E95-B  No. 4 ; pp. 1448-1450
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Wireless Communication Technologies
Keyword: 
DFT-s-OFDMAresource allocationLTE
 Summary | Full Text:PDF

Joint Mode Selection and Resource Allocation for Cellular Controlled Short-Range Communication in OFDMA Networks
Hui DENG Xiaoming TAO Ning GE Jianhua LU 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Communications
Publication Date: 2012/03/01
Vol. E95-B  No. 3 ; pp. 1023-1026
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Wireless Communication Technologies
Keyword: 
short-range communicationmode selectionresource allocationOFDMA
 Summary | Full Text:PDF

Combinatorial Auction-Based Marketplace Mechanism for Cloud Service Reservation
Ikki FUJIWARA Kento AIDA Isao ONO 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems
Publication Date: 2012/01/01
Vol. E95-D  No. 1 ; pp. 192-204
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Computer System
Keyword: 
cloud computingresource allocationcombinatorial auctioninteger programmingoptimization
 Summary | Full Text:PDF

An Effective Downlink Resource Allocation Scheme Based on MIMO-OFDMA-CDM in Cellular System
Yasuhiro FUWA Eiji OKAMOTO Yasunori IWANAMI 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Communications
Publication Date: 2011/12/01
Vol. E94-B  No. 12 ; pp. 3550-3558
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Wireless Communication Technologies
Keyword: 
OFDMA-CDMMIMOcellular systemresource allocationproportional fairness
 Summary | Full Text:PDF

Joint Frequency and Power Allocation in Wireless Mesh Networks: A Self-Pricing Game Model
Xin LIU Jin-long WANG Qihui WU Yang YANG 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Communications
Publication Date: 2011/10/01
Vol. E94-B  No. 10 ; pp. 2857-2867
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Wireless Communication Technologies
Keyword: 
wireless mesh networksresource allocationnon-cooperative gameNash equilibriumpricing
 Summary | Full Text:PDF

Resource Allocation Based on TCP Performance in Base Station Diversity Systems
Katsuhiro NAITO Kazuo MORI Hideo KOBAYASHI 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Communications
Publication Date: 2011/08/01
Vol. E94-B  No. 8 ; pp. 2357-2365
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Terrestrial Wireless Communication/Broadcasting Technologies
Keyword: 
wireless InternetTCPresource allocationbase station diversity
 Summary | Full Text:PDF

A Low Complexity Resource Allocation Algorithm for OFDMA Cooperative Relay Networks with Fairness and QoS Guaranteed
Asem A. SALAH Raja Syamsul Azmir Raja ABDULLAH Borhanuddin Bin MOHD. ALI Nidhal A. ODEH 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Communications
Publication Date: 2011/08/01
Vol. E94-B  No. 8 ; pp. 2328-2337
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Wireless Communication Technologies
Keyword: 
cooperative relayOFDMAresource allocationQoS requirementsfairness
 Summary | Full Text:PDF

Resource Allocation in Cooperative OFDMA Systems Supporting Heterogeneous Services
Danhua ZHANG Xiaoming TAO Jianhua LU 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Communications
Publication Date: 2011/07/01
Vol. E94-B  No. 7 ; pp. 2043-2050
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Wireless Communication Technologies
Keyword: 
cooperationrelayOFDMAquality of service (QoS)resource allocation
 Summary | Full Text:PDF

Adaptive Resource Allocation for a Two-Way OFDM Relay Network with Fairness Constraints
Yookeun KANG Dongwoo LEE Jae Hong LEE 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Communications
Publication Date: 2011/06/01
Vol. E94-B  No. 6 ; pp. 1765-1769
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Wireless Communication Technologies
Keyword: 
two-wayOFDMresource allocationfairness
 Summary | Full Text:PDF

A Resource Allocation Scheme for Multiuser MIMO/OFDM Systems with Spatial Grouping
Chun-Ye LIN Yung-Fang CHEN 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Communications
Publication Date: 2011/04/01
Vol. E94-B  No. 4 ; pp. 1006-1015
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Wireless Communication Technologies
Keyword: 
resource allocationmultiple input multiple output (MIMO)orthogonal frequency division multiplexing (OFDM)space division multiple accessmulti-access interference
 Summary | Full Text:PDF

Performance Analysis of Persistent Scheduling for VoIP Services in Mobile WiMAX Systems
Jaewoo SO 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Communications
Publication Date: 2011/01/01
Vol. E94-B  No. 1 ; pp. 175-182
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Wireless Communication Technologies
Keyword: 
persistent mappingVoIPresource allocationWiMAXIEEE 802.16e
 Summary | Full Text:PDF

A Throughput Enhancement under a Strict Fairness Constraint in OFDMA System
Sungho HWANG Soonchul PARK Ho-Shin CHO 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Communications
Publication Date: 2011/01/01
Vol. E94-B  No. 1 ; pp. 346-349
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Wireless Communication Technologies
Keyword: 
OFDMAresource allocationuser fairnessproportional fairnessthroughput
 Summary | Full Text:PDF

Proportional Fair Resource Allocation in Coordinated MIMO Networks with Interference Suppression
Lei ZHONG Yusheng JI 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Communications
Publication Date: 2010/12/01
Vol. E93-B  No. 12 ; pp. 3489-3496
Type of Manuscript:  Special Section PAPER (Special Section on Wireless Distributed Networks)
Category: 
Keyword: 
resource allocationmulticell MIMOinterference suppressionproportional fairness
 Summary | Full Text:PDF

SLA-Based Scheduling of Bag-of-Tasks Applications on Power-Aware Cluster Systems
Kyong Hoon KIM Wan Yeon LEE Jong KIM Rajkumar BUYYA 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems
Publication Date: 2010/12/01
Vol. E93-D  No. 12 ; pp. 3194-3201
Type of Manuscript:  Special Section PAPER (Special Section on Parallel and Distributed Computing and Networking)
Category: 
Keyword: 
power-awarecluster systemsservice level agreementbag-of-tasksresource allocation
 Summary | Full Text:PDF

Co-channel Interference Mitigation via Joint Frequency and Space Domains Base Station Cooperation for Multi-Cell OFDMA Systems
Yizhen JIA Xiaoming TAO Youzheng WANG Yukui PEI Jianhua LU 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Communications
Publication Date: 2010/12/01
Vol. E93-B  No. 12 ; pp. 3469-3479
Type of Manuscript:  Special Section PAPER (Special Section on Wireless Distributed Networks)
Category: 
Keyword: 
base station cooperationco-channel interferenceorthogonal frequency division multiple access (OFDMA)resource allocationutility
 Summary | Full Text:PDF

Implementation of OFDMA-Based Cognitive Radio via Accessible Interference Temperature
Bin DA Chi-Chung KO 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Communications
Publication Date: 2010/10/01
Vol. E93-B  No. 10 ; pp. 2830-2832
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Wireless Communication Technologies
Keyword: 
OFDMAcognitive radioresource allocationspectrum sharing
 Summary | Full Text:PDF

A QoS-Enabled Double Auction Protocol for the Service Grid
Zhan GAO Siwei LUO 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems
Publication Date: 2010/05/01
Vol. E93-D  No. 5 ; pp. 1297-1300
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Computer System
Keyword: 
resource allocationQoSdouble auctionservice grid
 Summary | Full Text:PDF

Performance Evaluation of Resource Allocation Scheme Based on Hierarchical Constellation in Cellular Networks
Ki-Ho LEE Hyun-Ho CHOI Dong-Ho CHO 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Communications
Publication Date: 2010/05/01
Vol. E93-B  No. 5 ; pp. 1289-1292
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Wireless Communication Technologies
Keyword: 
hierarchical constellationresource allocationadaptive modulation
 Summary | Full Text:PDF

Resource Allocation for an OFDMA Relay Network with Multicells
Dongwook CHOI Dongwoo LEE Jae Hong LEE 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Communications
Publication Date: 2010/05/01
Vol. E93-B  No. 5 ; pp. 1293-1297
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Wireless Communication Technologies
Keyword: 
cooperative communicationOFDMAfairnessresource allocation
 Summary | Full Text:PDF

A Novel Resource Allocation and Admission Control in LTE Systems
Abhishek ROY Navrati SAXENA Jitae SHIN 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Communications
Publication Date: 2010/03/01
Vol. E93-B  No. 3 ; pp. 721-724
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Network
Keyword: 
LTEresource allocationadmission controlrenegingNP-completedynamic programminggreedy
 Summary | Full Text:PDF

Communication Synthesis for Interconnect Minimization in Multicycle Communication Architecture
Ya-Shih HUANG Yu-Ju HONG Juinn-Dar HUANG 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Publication Date: 2009/12/01
Vol. E92-A  No. 12 ; pp. 3143-3150
Type of Manuscript:  Special Section PAPER (Special Section on VLSI Design and CAD Algorithms)
Category: High-Level Synthesis and System-Level Design
Keyword: 
multicycle communicationcommunication synthesisinterconnect minimizationresource allocationresource sharingschedulingrouting
 Summary | Full Text:PDF

A Throughput Enhancement under a Finite Buffer Capacity in OFDMA System
Soonchul PARK Sungho HWANG Ho-Shin CHO 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Communications
Publication Date: 2009/11/01
Vol. E92-B  No. 11 ; pp. 3537-3540
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Wireless Communication Technologies
Keyword: 
schedulingresource allocationproportional fairnessfinite queue
 Summary | Full Text:PDF

Power Efficient Uplink Resource Allocation Schemes in IEEE 802.16 OFDMA Systems
Woo-Jae KIM Jong-Pil YOON Joo-Young BAEK Young-Joo SUH 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Communications
Publication Date: 2009/09/01
Vol. E92-B  No. 9 ; pp. 2891-2902
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Wireless Communication Technologies
Keyword: 
energy efficiencyIEEE 802.16 OFDMA systemexpand schemereplacement schemeresource allocation
 Summary | Full Text:PDF

Performance Analysis of the ertPS Algorithm and Enhanced ertPS Algorithm for VoIP Services in IEEE 802.16e Systems
Bong Joo KIM Gang Uk HWANG 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Communications
Publication Date: 2009/06/01
Vol. E92-B  No. 6 ; pp. 2000-2007
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Network
Keyword: 
Voice-over-Internet Protocol (VoIP)ertPS scheduling algorithmIEEE 802.16e systemresource allocationQuality of Service (QoS)
 Summary | Full Text:PDF

Adaptive Subframe Partitioning and Efficient Packet Scheduling in OFDMA Cellular System with Fixed Decode-and-Forward Relays
Liping WANG Yusheng JI Fuqiang LIU 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Communications
Publication Date: 2009/03/01
Vol. E92-B  No. 3 ; pp. 755-765
Type of Manuscript:  Special Section PAPER (Special Section on Ad Hoc and Mesh Networking for Next Generation Access Systems)
Category: 
Keyword: 
OFDMA relay systemresource allocationpacket schedulingthroughputfairness
 Summary | Full Text:PDF

A Computationally Efficient Method for Large Dimension Subcarrier Assignment and Bit Allocation Problem of Multiuser OFDM System
Shin-Yeu LIN Jung-Shou HUANG 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Communications
Publication Date: 2008/12/01
Vol. E91-B  No. 12 ; pp. 3966-3973
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Wireless Communication Technologies
Keyword: 
OFDM systemcombinatorial optimizationordinal optimizationresource allocationwireless communication
 Summary | Full Text:PDF

Adaptive Fair Resource Allocation for Energy and QoS Trade-Off Management
Fumiko HARADA Toshimitsu USHIO Yukikazu NAKAMOTO 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Publication Date: 2008/11/01
Vol. E91-A  No. 11 ; pp. 3245-3252
Type of Manuscript:  Special Section PAPER (Special Section on Concurrent/Real-time and Hybrid Systems: Theory and Applications)
Category: 
Keyword: 
quality of serviceenergy consumptiondynamic voltage scalingresource allocation
 Summary | Full Text:PDF

Adaptive Transmission with Mixed Band-AMC and Diversity Modes for Multiuser OFDMA
Sung Bo SIM Yun Hee KIM Kwang Soon KIM 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Communications
Publication Date: 2008/09/01
Vol. E91-B  No. 9 ; pp. 3021-3024
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Wireless Communication Technologies
Keyword: 
OFDMAband-AMCdiversityresource allocation
 Summary | Full Text:PDF

Performance Consensus Problem of Multi-Agent Systems with Multiple State Variables
Naoki HAYASHI Toshimitsu USHIO 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Publication Date: 2008/09/01
Vol. E91-A  No. 9 ; pp. 2403-2410
Type of Manuscript:  Special Section PAPER (Special Section on Nonlinear Theory and its Applications)
Category: Nonlinear System Theory
Keyword: 
multi-agent systemsconsensus problemalgebraic graph theoryresource allocationfair QoS control
 Summary | Full Text:PDF

TCP Flow Level Performance Evaluation on Error Rate Aware Scheduling Algorithms in Evolved UTRA and UTRAN Networks
Yan ZHANG Masato UCHIDA Masato TSURU Yuji OIE 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Communications
Publication Date: 2008/03/01
Vol. E91-B  No. 3 ; pp. 761-771
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Wireless Communication Technologies
Keyword: 
evolved UTRA and UTRAN networksTCP performancechannel-aware scheduling algorithmsresource allocationproportional fairness
 Summary | Full Text:PDF

Proportional Fair Scheduling for Multicast Services in Wireless Cellular Networks
Chung Ha KOH Young Yong KIM 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Communications
Publication Date: 2008/02/01
Vol. E91-B  No. 2 ; pp. 669-672
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Wireless Communication Technologies
Keyword: 
multicastschedulingresource allocation
 Summary | Full Text:PDF

Distributed Multiple Access Control for the Wireless Mesh Personal Area Networks
Moo Sung PARK Byungjoo LEE Seung Hyong RHEE 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems
Publication Date: 2008/02/01
Vol. E91-D  No. 2 ; pp. 258-263
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Networks
Keyword: 
resource allocationdistributed MACmesh wireless PAN
 Summary | Full Text:PDF

An Efficient Resource Allocation Scheme for VoIP Services in the IEEE 802.16e OFDMA System
Jae-Woo SO 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Communications
Publication Date: 2008/01/01
Vol. E91-B  No. 1 ; pp. 359-363
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Wireless Communication Technologies
Keyword: 
IEEE 802.16WiMAXresource allocationVoIP
 Summary | Full Text:PDF

Adaptive Fair Sharing Control in Real-Time Systems Using Nonlinear Elastic Task Models
Toshimitsu USHIO Haruo KOHTAKI Masakazu ADACHI Fumiko HARADA 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Publication Date: 2007/06/01
Vol. E90-A  No. 6 ; pp. 1154-1161
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Nonlinear Problems
Keyword: 
real-time systemselastic task modelresource allocationfair sharing controlQoS
 Summary | Full Text:PDF

Power-Aware Allocation of Chain-Like Real-Time Tasks on DVS Processors
Chun-Chao YEH 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems
Publication Date: 2006/12/01
Vol. E89-D  No. 12 ; pp. 2907-2918
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Computation and Computational Models
Keyword: 
resource allocationpower-awarereal-time taskdynamic voltage scaling
 Summary | Full Text:PDF

Online Allocation with Risk Information
Shigeaki HARADA Eiji TAKIMOTO Akira MARUOKA 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems
Publication Date: 2006/08/01
Vol. E89-D  No. 8 ; pp. 2340-2347
Type of Manuscript:  INVITED PAPER (Special Section on Invited Papers from New Horizons in Computing)
Category: 
Keyword: 
online learningresource allocationHedge algorithmaggregating algorithm
 Summary | Full Text:PDF

Communication Capacity and Quality Enhancement Using a Two-Layered Adaptive Resource Allocation Scheme for Multi-Beam Mobile Satellite Communication Systems
Katsuya NAKAHIRA Kiyoshi KOBAYASHI Masazumi UEBA 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Publication Date: 2006/07/01
Vol. E89-A  No. 7 ; pp. 1930-1939
Type of Manuscript:  Special Section PAPER (Special Section on Multi-dimensional Mobile Information Networks)
Category: 
Keyword: 
mobile satellite communicationmulti beamresource allocationcapacity enhancementQoSoptimization
 Summary | Full Text:PDF

Multiuser Temporal Resource Allocation Scheme Using Link Layer Effective Capacity for QoS Provisioning Systems
Si-Hwan SUNG Won-Cheol LEE 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Publication Date: 2006/06/01
Vol. E89-A  No. 6 ; pp. 1761-1765
Type of Manuscript:  Special Section LETTER (Special Section on Papers Selected from 2005 International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC2005))
Category: 
Keyword: 
multiuser diversityTDMAresource allocationscheduling
 Summary | Full Text:PDF

Power and Spreading Gain Allocation in CDMA Networks for Prioritized Data Services under Power Constraints
Bo-Hwan JUNG Sun-Mog HONG Kwang-Seop JUNG 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Communications
Publication Date: 2006/06/01
Vol. E89-B  No. 6 ; pp. 1807-1814
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Wireless Communication Technologies
Keyword: 
resource allocationCDMA networksprioritized servicespower constraints
 Summary | Full Text:PDF

The Roles of Phase Transition in Multi-Agent Performance Regulation
Kouji HARADA Tetuo KINOSHITA 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems
Publication Date: 2005/09/01
Vol. E88-D  No. 9 ; pp. 2039-2046
Type of Manuscript:  Special Section PAPER (Special Section on Software Agent and Its Applications)
Category: 
Keyword: 
multi-agent systemHuberman-Hogg modelresource allocationtime delayphase transitiondynamical bifurcation
 Summary | Full Text:PDF

A Distributed Task Assignment Algorithm with the FCFS Policy in a Logical Ring
Atsushi SASAKI 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Publication Date: 2005/06/01
Vol. E88-A  No. 6 ; pp. 1573-1582
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Algorithms and Data Structures
Keyword: 
distributed algorithmtask assignmentresource allocationfairnessunidirectional ring
 Summary | Full Text:PDF

A Novel Fair Resource Allocation Scheme Suitable for Mobile Cellular Environments with Heterogeneous Offered Traffic
Vahid TABATABA VAKILI Arash AZIMINEJAD 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Communications
Publication Date: 2004/10/01
Vol. E87-B  No. 10 ; pp. 2962-2971
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Wireless Communication Technologies
Keyword: 
resource allocationheterogeneous trafficchannel borrowing assignmentteletraffic performance
 Summary | Full Text:PDF

Power and Spreading Gain Allocation in CDMA Data Networks for Prioritized Services
Kwang-Seop JUNG Sun-Mog HONG 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Communications
Publication Date: 2004/07/01
Vol. E87-B  No. 7 ; pp. 2028-2033
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Wireless Communication Technology
Keyword: 
resource allocationCDMA data networksprioritized servicesprioritization
 Summary | Full Text:PDF

QoS Differentiation Resource Allocation for Assured Forwarding Service in Differentiated Services Networks
Duc-Long PHAM Shinji SUGAWARA Tetsuya MIKI 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Communications
Publication Date: 2004/07/01
Vol. E87-B  No. 7 ; pp. 1984-1992
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Network
Keyword: 
differentiated servicesaggregated trafficQoS differentiationresource allocationend-to-end QoS
 Summary | Full Text:PDF

QoS Provisioning Architecture for Next Generation Mobile Networks
Osvaldo A. GONZALEZ Michael NEEDHAM 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Communications
Publication Date: 2004/05/01
Vol. E87-B  No. 5 ; pp. 1211-1218
Type of Manuscript:  Special Section PAPER (Special Section on Mobile Multimedia Communications)
Category: Mobility Management
Keyword: 
QoS provisioningutility functionsCore-Statelessresource allocationadmission control
 Summary | Full Text:PDF

Coordinated Resource Allocation Scheme in the Forward Link of Sectorized CDMA Systems
Seung Sik CHOI Dong Ho CHO 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Communications
Publication Date: 2003/05/01
Vol. E86-B  No. 5 ; pp. 1689-1693
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Wireless Communication Technology
Keyword: 
resource allocationCDMAforward link
 Summary | Full Text:PDF

Fair Queueing Algorithm Using Channel Status Information in an Integrated CDMA System
Seung Sik CHOI Dong Ho CHO 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Communications
Publication Date: 2003/05/01
Vol. E86-B  No. 5 ; pp. 1694-1697
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Wireless Communication Technology
Keyword: 
WFQDS-CDMAresource allocationGPSfairness
 Summary | Full Text:PDF

A New Medium Access Protocol with Prioritization of Real-Time Traffic for Multimedia Wireless Networks
Luis LOYOLA Tetsuya MIKI Nobuo NAKAJIMA 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Communications
Publication Date: 2003/04/01
Vol. E86-B  No. 4 ; pp. 1247-1255
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Wireless Communication Technology
Keyword: 
TDMA/TDDtime frametime slotresource allocation
 Summary | Full Text:PDF

Optimal Allocation of Resources in an Asynchronous CDMA Channel with Identical SINR Requirements for All Users
Holger BOCHE Slawomir STANCZAK 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Communications
Publication Date: 2003/01/01
Vol. E86-B  No. 1 ; pp. 397-405
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Wireless Communication Technology
Keyword: 
asynchronous CDMAsequence designpower controlresource allocation
 Summary | Full Text:PDF

A Dynamic Approach Towards Quality of Service Control for Real-Time VBR Video Traffic
Sang-Jo YOO 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Communications
Publication Date: 2002/12/01
Vol. E85-B  No. 12 ; pp. 2887-2894
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Network
Keyword: 
dynamicresource allocationconnection admission controlquality of serviceVBR video
 Summary | Full Text:PDF

Capacity Estimation of Forward Link in CDMA Systems Supporting High Data-Rate Service
Seung-Sik CHOI Dong-Ho CHO 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Communications
Publication Date: 2001/08/01
Vol. E84-B  No. 8 ; pp. 2170-2177
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Wireless Communication Technology
Keyword: 
CDMAresource allocationhigh data-rate serviceforward linkcapacity estimation
 Summary | Full Text:PDF

An Area/Time Optimizing Algorithm in High-Level Synthesis of Control-Based Hardwares
Nozomu TOGAWA Masayuki IENAGA Masao YANAGISAWA Tatsuo OHTSUKI 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Publication Date: 2001/05/01
Vol. E84-A  No. 5 ; pp. 1166-1176
Type of Manuscript:  Special Section PAPER (Special Section on Discrete Mathematics and Its Applications)
Category: 
Keyword: 
high-level synthesiscontrol-based hardwarearea/time optimizationschedulingresource allocation
 Summary | Full Text:PDF

Resource Allocation Algorithms for ATM Nodes Supporting Heterogeneous Traffic Sources Subject to Varying Quality of Service Requirements
Tzu-Ying TUNG Jin-Fu CHANG 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Communications
Publication Date: 1997/03/25
Vol. E80-B  No. 3 ; pp. 420-433
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Communication Networks and Services
Keyword: 
congestion controlresource allocationcall admission controlcell schedulingcell discarding
 Summary | Full Text:PDF

Size-Based Resource Scheduling for Wireless Message Transport
Masugi INOUE Hiroyuki MORIKAWA Moriyuki MIZUMACHI 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Communications
Publication Date: 1997/03/25
Vol. E80-B  No. 3 ; pp. 466-475
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Signaling System and Communication Protocol
Keyword: 
wireless accessmultimedia transportbest-effort serviceresource allocationmessage traffic
 Summary | Full Text:PDF

High-Level Synthesis Using Given Datapath Information
Toshiaki MIYAZAKI Mitsuo IKEDA 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Publication Date: 1993/10/25
Vol. E76-A  No. 10 ; pp. 1617-1625
Type of Manuscript:  Special Section PAPER (Special Section on VLSI Design and CAD Algorithms)
Category: 
Keyword: 
control circuitschedulingresource allocationRTLCFGDFG
 Summary | Full Text:PDF