Keyword : residual network


Encrypted Traffic Identification by Fusing Softmax Classifier with Its Angular Margin Variant
Lin YAN Mingyong ZENG Shuai REN Zhangkai LUO 
Publication:   
Publication Date: 2021/04/01
Vol. E104-D  No. 4 ; pp. 517-520
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Information Network
Keyword: 
traffic identificationconvolution neural networkresidual networksoftmax classifier
 Summary | Full Text:PDF

Sequential Convolutional Residual Network for Image Recognition
Wonjun HWANG 
Publication:   
Publication Date: 2018/04/01
Vol. E101-D  No. 4 ; pp. 1213-1216
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Image Recognition, Computer Vision
Keyword: 
deep learningconvolutional neural networkresidual network
 Summary | Full Text:PDF

Deep Attention Residual Hashing
Yang LI Zhuang MIAO Ming HE Yafei ZHANG Hang LI 
Publication:   
Publication Date: 2018/03/01
Vol. E101-A  No. 3 ; pp. 654-657
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Image
Keyword: 
hashingresidual networkattention layerimage retrieval
 Summary | Full Text:PDF