Keyword : reconfigurable


Low-Power Reconfigurable Architecture of Elliptic Curve Cryptography for IoT
Xianghong HU Hongmin HUANG Xin ZHENG Yuan LIU Xiaoming XIONG 
Publication:   
Publication Date: 2021/11/01
Vol. E104-C  No. 11 ; pp. 643-650
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Electronic Circuits
Keyword: 
elliptic curve cryptographyIoTlow-powerreconfigurablepoint multiplication
 Summary | Full Text:PDF

A Beam-Switchable Self-Oscillating Active Integrated Array Antenna Using Gunn Oscillator and Magic-T
Maodudul HASAN Eisuke NISHIYAMA Ichihiko TOYODA 
Publication:   
Publication Date: 2021/11/01
Vol. E104-B  No. 11 ; pp. 1419-1428
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Antennas and Propagation
Keyword: 
active integrated antennaGunn oscillatorbeam switchingreconfigurable
 Summary | Full Text:PDF

3D-HEVC Virtual View Synthesis Based on a Reconfigurable Architecture
Lin JIANG Xin WU Yun ZHU Yu WANG 
Publication:   
Publication Date: 2020/05/01
Vol. E103-B  No. 5 ; pp. 618-626
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Multimedia Systems for Communications
Keyword: 
3D-High Efficiency Video Coding (3D-HEVC)view synthesis reference software (VSRS)hole fillingreconfigurable
 Summary | Full Text:PDF

Digitally Assisted Analog and RF Circuits
Kenichi OKADA 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Electronics
Publication Date: 2015/06/01
Vol. E98-C  No. 6 ; pp. 461-470
Type of Manuscript:  INVITED PAPER (Special Section on Analog Circuits and Related SoC Integration Technologies)
Category: 
Keyword: 
CMOSwirelessreconfigurableRFanalogDigital assistance
 Summary | Full Text:PDF

DC-DC Converter-Aware Task Scheduling and Dynamic Reconfiguration for Energy Harvesting Embedded Systems
Kyungsoo LEE Tohru ISHIHARA 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Publication Date: 2013/12/01
Vol. E96-A  No. 12 ; pp. 2660-2667
Type of Manuscript:  Special Section PAPER (Special Section on VLSI Design and CAD Algorithms)
Category: High-Level Synthesis and System-Level Design
Keyword: 
task schedulingpower loss reductionDC-DC converterenergy harvestingreconfigurablePV cellsupercapacitor
 Summary | Full Text:PDF

Architecture and Physical Implementation of Reconfigurable Multi-Port Physical Unclonable Functions in 65 nm CMOS
Pengjun WANG Yuejun ZHANG Jun HAN Zhiyi YU Yibo FAN Zhang ZHANG 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Publication Date: 2013/05/01
Vol. E96-A  No. 5 ; pp. 963-970
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Cryptography and Information Security
Keyword: 
RM-PUFsreconfigurableMulti-portasynchronous clock65 nm
 Summary | Full Text:PDF

Resource-Aware Multi-Layer Floorplanning for Partially Reconfigurable FPGAs
Nan LIU Song CHEN Takeshi YOSHIMURA 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Electronics
Publication Date: 2013/04/01
Vol. E96-C  No. 4 ; pp. 501-510
Type of Manuscript:  Special Section PAPER (Special Section on Solid-State Circuit Design—Architecture, Circuit, Device and Design Methodology)
Category: 
Keyword: 
resource-awaremulti-layer floorlanningreconfigurable
 Summary | Full Text:PDF

Inter-Stage Tunable Notch Filter for a Multi-Band WCDMA Receiver
Toshihiko ITO Masaki KANEMARU Satoshi FURUYA Dong TA NGOC HUY Kenichi OKADA Akira MATSUZAWA 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Electronics
Publication Date: 2012/11/01
Vol. E95-C  No. 11 ; pp. 1776-1782
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Microwaves, Millimeter-Waves
Keyword: 
CMOSreceivernotch filtertunablereconfigurable
 Summary | Full Text:PDF

Low-Loss Matching Network Design for Band-Switchable Multi-Band Power Amplifier
Atsushi FUKUDA Takayuki FURUTA Hiroshi OKAZAKI Shoichi NARAHASHI Toshio NOJIMA 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Electronics
Publication Date: 2012/07/01
Vol. E95-C  No. 7 ; pp. 1172-1181
Type of Manuscript:  Special Section PAPER (Special Section on Recent Trends of Microwave Systems and Their Fundamental Technologies)
Category: 
Keyword: 
power amplifierreconfigurablematching networkmulti-bandswitch
 Summary | Full Text:PDF

A High Speed Reconfigurable Face Detection Architecture Based on AdaBoost Cascade Algorithm
Weina ZHOU Lin DAI Yao ZOU Xiaoyang ZENG Jun HAN 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems
Publication Date: 2012/02/01
Vol. E95-D  No. 2 ; pp. 383-391
Type of Manuscript:  Special Section PAPER (Special Section on Reconfigurable Systems)
Category: Application
Keyword: 
face detectionreconfigurableuser adjustableAdaBoost
 Summary | Full Text:PDF

Tunable CMOS Power Amplifiers for Reconfigurable Transceivers
JeeYoung HONG Daisuke IMANISHI Kenichi OKADA Akira MATSUZAWA 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Publication Date: 2011/11/01
Vol. E94-A  No. 11 ; pp. 2394-2401
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Circuit Theory
Keyword: 
CMOSpower amplifiertunablereconfigurable
 Summary | Full Text:PDF

Reconfigurable Homogenous Multi-Core FFT Processor Architectures for Hybrid SISO/MIMO OFDM Wireless Communications
Chin-Long WEY Shin-Yo LIN Pei-Yun TSAI Ming-Der SHIEH 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Publication Date: 2011/07/01
Vol. E94-A  No. 7 ; pp. 1530-1539
Type of Manuscript:  PAPER
Category: VLSI Design Technology and CAD
Keyword: 
reconfigurablefast Fourier transform (FFT)homogeneousSISO/MIMOorthogonal frequency division multiplexing (OFDM)
 Summary | Full Text:PDF

Well-Structured Modified Booth Multiplier and Its Application to Reconfigurable MAC Design
Li-Rong WANG Ming-Hsien TU Shyh-Jye JOU Chung-Len LEE 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Electronics
Publication Date: 2011/06/01
Vol. E94-C  No. 6 ; pp. 1112-1119
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Electronic Circuits
Keyword: 
multipliermultiply-accumulatormodified Booth encodingreconfigurablemixed-Vtstandard cell library
 Summary | Full Text:PDF

Generic Permutation Network for QC-LDPC Decoder
Xiao PENG Xiongxin ZHAO Zhixiang CHEN Fumiaki MAEHARA Satoshi GOTO 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Publication Date: 2010/12/01
Vol. E93-A  No. 12 ; pp. 2551-2559
Type of Manuscript:  Special Section PAPER (Special Section on VLSI Design and CAD Algorithms)
Category: High-Level Synthesis and System-Level Design
Keyword: 
LDPC decoderreconfigurablepermutation networkparallelism
 Summary | Full Text:PDF

Highly Efficient Multi-Band Power Amplifier Employing Reconfigurable Matching and Biasing Networks
Atsushi FUKUDA Hiroshi OKAZAKI Shoichi NARAHASHI 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Electronics
Publication Date: 2010/07/01
Vol. E93-C  No. 7 ; pp. 949-957
Type of Manuscript:  Special Section PAPER (Special Section on Recent Progress in Microwave and Millimeter-Wave Technologies)
Category: 
Keyword: 
power amplifierreconfigurablematching networkbiasing networkmulti-bandswitchmicroelectro mechanical systems
 Summary | Full Text:PDF

Permutation Network for Reconfigurable LDPC Decoder Based on Banyan Network
Xiao PENG Zhixiang CHEN Xiongxin ZHAO Fumiaki MAEHARA Satoshi GOTO 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Electronics
Publication Date: 2010/03/01
Vol. E93-C  No. 3 ; pp. 270-278
Type of Manuscript:  Special Section PAPER (Special Section on Circuits and Design Techniques for Advanced Large Scale Integration)
Category: 
Keyword: 
permutationbanyan networkLDPC decoderreconfigurable
 Summary | Full Text:PDF

A Reconfigurable Multi-Band Class E Power Amplifier Using CMOS Technology
Min Li HUANG Hyung-Joun YOO Sin-Chong PARK 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Communications
Publication Date: 2009/07/01
Vol. E92-B  No. 7 ; pp. 2488-2491
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Devices/Circuits for Communications
Keyword: 
power amplifierclass EreconfigurableCMOS
 Summary | Full Text:PDF

Area-Efficient Reconfigurable Architecture for Media Processing
Yukio MITSUYAMA Kazuma TAKAHASHI Rintaro IMAI Masanori HASHIMOTO Takao ONOYE Isao SHIRAKAWA 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Publication Date: 2008/12/01
Vol. E91-A  No. 12 ; pp. 3651-3662
Type of Manuscript:  Special Section PAPER (Special Section on VLSI Design and CAD Algorithms)
Category: Embedded, Real-Time and Reconfigurable Systems
Keyword: 
reconfigurablemedia processingmulti-standardarea-efficiencydynamic reconfiguration
 Summary | Full Text:PDF

Reconfigurable Variable Block Size Motion Estimation Architecture for Search Range Reduction Algorithm
Yibo FAN Takeshi IKENAGA Satoshi GOTO 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Electronics
Publication Date: 2008/04/01
Vol. E91-C  No. 4 ; pp. 440-448
Type of Manuscript:  Special Section PAPER (Special Section on Advanced Technologies in Digital LSIs and Memories)
Category: 
Keyword: 
reconfigurableVBSMEsearch range reductionH.264
 Summary | Full Text:PDF

Reconfigurable Optical Add/Drop Multiplexer with 8.0 dB Net Gain Using Dual-Pass Amplified Scheme
Shien-Kuei LIAW Ming-Hung CHANG Chun-Jung WANG Yi-Tseng LIN 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Communications
Publication Date: 2007/08/01
Vol. E90-B  No. 8 ; pp. 2016-2021
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Fiber-Optic Transmission for Communications
Keyword: 
optical add/drop multiplexerreconfigurablewavelength division multiplexingtunable fiber Bragg gratingoptical networkoptical communication
 Summary | Full Text:PDF

A New Inductor-Less IP2 Enhancement Technique for CMOS Multi-Standard Mixer
Mohammad B. VAHIDFAR Omid SHOAEI 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Electronics
Publication Date: 2007/06/01
Vol. E90-C  No. 6 ; pp. 1234-1240
Type of Manuscript:  Special Section PAPER (Special Section on Analog Circuits and Related SoC Integration Technologies)
Category: 
Keyword: 
mixerCMOSmulti-bandmulti-standard receiverIIP2reconfigurableGSMDCSPCSUMTSIEEE802.11 b-g
 Summary | Full Text:PDF

Advanced Utilization of Microwave Resonant Fields and Its Applications to Push-Push Oscillators and Reconfigurable Antennas
Masayoshi AIKAWA Eisuke NISHIYAMA Takayuki TANAKA 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Electronics
Publication Date: 2006/12/01
Vol. E89-C  No. 12 ; pp. 1798-1805
Type of Manuscript:  INVITED PAPER (Special Section on Emerging Microwave Techniques)
Category: 
Keyword: 
microwaveresonatorreconfigurableoscillatorantenna
 Summary | Full Text:PDF

Reconfigurable CMOS Mixer for Multi-Standard Applications
Young-Kyun JANG Ji-Hoon KIM Hyung-Joun YOO 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Electronics
Publication Date: 2005/12/01
Vol. E88-C  No. 12 ; pp. 2379-2381
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Microwaves, Millimeter-Waves
Keyword: 
reconfigurablemixerflexible matching networkswitched inductor and capacitor
 Summary | Full Text:PDF

REX: A Reconfigurable Experimental System for Evaluating Parallel Computer Systems
Yuetsu KODAMA Toshihiro KATASHITA Kenji SAYANO 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems
Publication Date: 2003/10/01
Vol. E86-D  No. 10 ; pp. 2016-2024
Type of Manuscript:  Special Section PAPER (Special Issue on Development of Advanced Computer Systems)
Category: 
Keyword: 
emulationparallel computerreconfigurablescalable
 Summary | Full Text:PDF

Prototyping of a 5 GHz WLAN Reconfigurable System-on-Chip
Spyridon BLIONAS Konstantinos MASSELOS Chrissavgi DRE Christos DROSOS Fragkiskos IEROMNIMON Dimitris METAFAS Thanasis PAGONIS Aristodemos PNEVMATIKAKIS Anna TATSAKI Theodor TRIMIS Adamandios VONTZALIDIS 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems
Publication Date: 2003/05/01
Vol. E86-D  No. 5 ; pp. 891-900
Type of Manuscript:  Special Section PAPER (Special Issue on Reconfigurable Computing)
Category: 
Keyword: 
wireless LANsOFDMreconfigurableSystem-on-Chip
 Summary | Full Text:PDF

A Reconfigurable Digital Signal Processor
Boon Keat TAN Toru OGAWA Ryuji YOSHIMURA Kenji TANIGUCHI 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Electronics
Publication Date: 1998/09/25
Vol. E81-C  No. 9 ; pp. 1424-1430
Type of Manuscript:  Special Section PAPER (Special Issue on Novel VLSI Processor Architectures)
Category: 
Keyword: 
DSP processorreconfigurableflexibleprocessors arrayfault-tolerantASICdigital signal processingRISC
 Summary | Full Text:PDF