Keyword : reciprocal polynomial


The Shift-and-Add Property of m-Sequences
Fanxin ZENG Lijia GE Xiping HE Guixin XUAN Guojun LI Zhenyu ZHANG Yanni PENG Linjie QIAN Sheng LU 
Publication:   
Publication Date: 2019/04/01
Vol. E102-A  No. 4 ; pp. 685-690
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Information Theory
Keyword: 
shift-and-add propertym-sequencestrinomialreciprocal polynomialcyclotomic cosets
 Summary | Full Text:PDF