Keyword : object detection


BFF R-CNN: Balanced Feature Fusion for Object Detection
Hongzhe LIU Ningwei WANG Xuewei LI Cheng XU Yaze LI 
Publication:   
Publication Date: 2022/08/01
Vol. E105-D  No. 8 ; pp. 1472-1480
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Image Recognition, Computer Vision
Keyword: 
deep learningneural networkobject detectionfeature fusion
 Summary | Full Text:PDF

Localization of Pointed-At Word in Printed Documents via a Single Neural Network
Rubin ZHAO Xiaolong ZHENG Zhihua YING Lingyan FAN 
Publication:   
Publication Date: 2022/05/01
Vol. E105-D  No. 5 ; pp. 1075-1084
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Image Recognition, Computer Vision
Keyword: 
character localizationdeep learningobject detection
 Summary | Full Text:PDF

Noisy Localization Annotation Refinement for Object Detection
Jiafeng MAO Qing YU Kiyoharu AIZAWA 
Publication:   
Publication Date: 2021/09/01
Vol. E104-D  No. 9 ; pp. 1478-1485
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Image Recognition, Computer Vision
Keyword: 
object detectionrobust learningnoisy localization annotationjoint optimization
 Summary | Full Text:PDF

Backbone Alignment and Cascade Tiny Object Detecting Techniques for Dolphin Detection and Classification
Yih-Cherng LEE Hung-Wei HSU Jian-Jiun DING Wen HOU Lien-Shiang CHOU Ronald Y. CHANG 
Publication:   
Publication Date: 2021/04/01
Vol. E104-A  No. 4 ; pp. 734-743
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Image
Keyword: 
object detectiondeep learningobject segmentationrotation measurementimage classification
 Summary | Full Text:PDF

ASAN: Self-Attending and Semantic Activating Network towards Better Object Detection
Xinyu ZHU Jun ZHANG Gengsheng CHEN 
Publication:   
Publication Date: 2020/03/01
Vol. E103-D  No. 3 ; pp. 648-659
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Image Recognition, Computer Vision
Keyword: 
object detectionself-attendingsemantic activating
 Summary | Full Text:PDF

Generating Accurate Candidate Windows by Effective Receptive Field
Baojun ZHAO Boya ZHAO Linbo TANG Baoxian WANG 
Publication:   
Publication Date: 2019/12/01
Vol. E102-A  No. 12 ; pp. 1925-1927
Type of Manuscript:  Special Section LETTER (Special Section on Smart Multimedia & Communication Systems)
Category: Image
Keyword: 
convolutional neural networksobject detectionfeature pyramidanchor generation
 Summary | Full Text:PDF

Side Scan Sonar Image Super Resolution via Region-Selective Sparse Coding
Jaihyun PARK Bonhwa KU Youngsaeng JIN Hanseok KO 
Publication:   
Publication Date: 2019/01/01
Vol. E102-D  No. 1 ; pp. 210-213
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Image Processing and Video Processing
Keyword: 
side scan sonarsuper resolutionsparse codingobject detection
 Summary | Full Text:PDF

Decomposed Vector Histograms of Oriented Gradients for Efficient Hardware Implementation
Koichi MITSUNARI Yoshinori TAKEUCHI Masaharu IMAI Jaehoon YU 
Publication:   
Publication Date: 2018/11/01
Vol. E101-A  No. 11 ; pp. 1766-1775
Type of Manuscript:  Special Section PAPER (Special Section on Smart Multimedia & Communication Systems)
Category: Vision
Keyword: 
object detectionhistograms of oriented gradientsvector decompositionhardware implementation
 Summary | Full Text:PDF

Hardware Architecture for High-Speed Object Detection Using Decision Tree Ensemble
Koichi MITSUNARI Jaehoon YU Takao ONOYE Masanori HASHIMOTO 
Publication:   
Publication Date: 2018/09/01
Vol. E101-A  No. 9 ; pp. 1298-1307
Type of Manuscript:  Special Section PAPER (Special Section on Intelligent Transport Systems)
Category: 
Keyword: 
decision tree ensembletask schedulingobject detectionmachine learningembedded systems
 Summary | Full Text:PDF

Lug Position and Orientation Detection for Robotics Using Maximum Trace Bee Colony
Phuc Hong NGUYEN Jaehoon (Paul) JEONG Chang Wook AHN 
Publication:   
Publication Date: 2018/02/01
Vol. E101-A  No. 2 ; pp. 549-552
Type of Manuscript:  LETTER
Category: General Fundamentals and Boundaries
Keyword: 
artificial bee colonyobject detection
 Summary | Full Text:PDF

Learning Deep Relationship for Object Detection
Nuo XU Chunlei HUO 
Publication:   
Publication Date: 2018/01/01
Vol. E101-D  No. 1 ; pp. 273-276
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Image Recognition, Computer Vision
Keyword: 
object detectionSiamese convolutional neural networkremote sensing imagesrelationship learning
 Summary | Full Text:PDF

HOG-Based Object Detection Processor Design Using ASIP Methodology
Shanlin XIAO Tsuyoshi ISSHIKI Dongju LI Hiroaki KUNIEDA 
Publication:   
Publication Date: 2017/12/01
Vol. E100-A  No. 12 ; pp. 2972-2984
Type of Manuscript:  PAPER
Category: VLSI Design Technology and CAD
Keyword: 
ASIPhistogram of oriented gradients (HOG)embedded processorcomputer visionobject detection
 Summary | Full Text:PDF

Pre-Processing for Fine-Grained Image Classification
Hao GE Feng YANG Xiaoguang TU Mei XIE Zheng MA 
Publication:   
Publication Date: 2017/08/01
Vol. E100-D  No. 8 ; pp. 1938-1942
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Image Recognition, Computer Vision
Keyword: 
fine-grained classificationobject detectionneural network
 Summary | Full Text:PDF

Design of an Application Specific Instruction Set Processor for Real-Time Object Detection Using AdaBoost Algorithm
Shanlin XIAO Tsuyoshi ISSHIKI Dongju LI Hiroaki KUNIEDA 
Publication:   
Publication Date: 2017/07/01
Vol. E100-A  No. 7 ; pp. 1384-1395
Type of Manuscript:  Special Section PAPER (Special Section on Design Methodologies for System on a Chip)
Category: 
Keyword: 
ASIPembedded processorcomputer visionobject detectionAdaBoost
 Summary | Full Text:PDF

Object Detection Based on Image Blur Evaluated by Discrete Fourier Transform and Haar-Like Features
Ryusuke MIYAMOTO Shingo KOBAYASHI 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Publication Date: 2016/11/01
Vol. E99-A  No. 11 ; pp. 1990-1999
Type of Manuscript:  Special Section PAPER (Special Section on Smart Multimedia & Communication Systems)
Category: Image
Keyword: 
object detectionimage blurHaar-like featuresdiscrete Fourier transform
 Summary | Full Text:PDF

Discriminative Middle-Level Parts Mining for Object Detection
Dong LI Yali LI Shengjin WANG 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems
Publication Date: 2015/11/01
Vol. E98-D  No. 11 ; pp. 1950-1957
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Image Recognition, Computer Vision
Keyword: 
object detectiondiscriminative part miningunsupervised part trainingpart selection
 Summary | Full Text:PDF

FPGA Hardware with Target-Reconfigurable Object Detector
Yoshifumi YAZAWA Tsutomu YOSHIMI Teruyasu TSUZUKI Tomomi DOHI Yuji YAMAUCHI Takayoshi YAMASHITA Hironobu FUJIYOSHI 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems
Publication Date: 2015/09/01
Vol. E98-D  No. 9 ; pp. 1637-1645
Type of Manuscript:  Special Section PAPER (Special Section on Optimization and Learning Algorithms of Small Embedded Devices and Related Software/Hardware Implementation)
Category: 
Keyword: 
dynamic reconfiguration of detection targetobject detectionFPGA
 Summary | Full Text:PDF

Robust Motion Detection Based on the Enhanced ViBe
Zhihui FAN Zhaoyang LU Jing LI Chao YAO Wei JIANG 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems
Publication Date: 2015/09/01
Vol. E98-D  No. 9 ; pp. 1724-1726
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Computer Graphics
Keyword: 
motion detectionobject detectionshadow removalbackground substractionsurveillance
 Summary | Full Text:PDF

Discriminative Semantic Parts Learning for Object Detection
Yurui XIE Qingbo WU Bing LUO 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems
Publication Date: 2015/07/01
Vol. E98-D  No. 7 ; pp. 1434-1438
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Image Recognition, Computer Vision
Keyword: 
object detectionsparse representation
 Summary | Full Text:PDF

A Combing Top-Down and Bottom-Up Discriminative Dictionaries Learning for Non-specific Object Detection
Yurui XIE Qingbo WU Bing LUO Chao HUANG Liangzhi TANG 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems
Publication Date: 2014/05/01
Vol. E97-D  No. 5 ; pp. 1367-1370
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Pattern Recognition
Keyword: 
dictionary learningobject detection
 Summary | Full Text:PDF

Deformable Part-Based Model Transfer for Object Detection
Zhiwei RUAN Guijin WANG Xinggang LIN Jing-Hao XUE Yong JIANG 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems
Publication Date: 2014/05/01
Vol. E97-D  No. 5 ; pp. 1394-1397
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Image Recognition, Computer Vision
Keyword: 
deformable part modelobject detectiontransfer learning
 Summary | Full Text:PDF

Concurrent Detection and Recognition of Individual Object Based on Colour and p-SIFT Features
Jienan ZHANG Shouyi YIN Peng OUYANG Leibo LIU Shaojun WEI 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Publication Date: 2013/06/01
Vol. E96-A  No. 6 ; pp. 1357-1365
Type of Manuscript:  Special Section PAPER (Special Section on Circuit, System, and Computer Technologies)
Category: 
Keyword: 
p-SIFTindividual objectobject detectionobject recognition
 Summary | Full Text:PDF

Visual Correspondence Grouping via Local Consistent Neighborhood
Kota AOKI Hiroshi NAGAHASHI 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems
Publication Date: 2013/06/01
Vol. E96-D  No. 6 ; pp. 1351-1358
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Pattern Recognition
Keyword: 
correspondencegraphobject recognitionobject detection
 Summary | Full Text:PDF

A Sub-100 mW Dual-Core HOG Accelerator VLSI for Parallel Feature Extraction Processing for HDTV Resolution Video
Kosuke MIZUNO Kenta TAKAGI Yosuke TERACHI Shintaro IZUMI Hiroshi KAWAGUCHI Masahiko YOSHIMOTO 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Electronics
Publication Date: 2013/04/01
Vol. E96-C  No. 4 ; pp. 433-443
Type of Manuscript:  Special Section PAPER (Special Section on Solid-State Circuit Design—Architecture, Circuit, Device and Design Methodology)
Category: 
Keyword: 
HOGobject detectionlow-powerHDTV
 Summary | Full Text:PDF

Real-Time Object Detection Using Adaptive Background Model and Margined Sign Correlation
Ayaka YAMAMOTO Yoshio IWAI Hiroshi ISHIGURO 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems
Publication Date: 2011/02/01
Vol. E94-D  No. 2 ; pp. 325-335
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Image Recognition, Computer Vision
Keyword: 
object detectionadaptive background modelmargined sign correlationreal-time systemGPU
 Summary | Full Text:PDF

Object Tracking by Maximizing Classification Score of Detector Based on Rectangle Features
Akinori HIDAKA Kenji NISHIDA Takio KURITA 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems
Publication Date: 2008/08/01
Vol. E91-D  No. 8 ; pp. 2163-2170
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Image Recognition, Computer Vision
Keyword: 
object detectiontrackingsupport vector trackerrectangle featuresboosting
 Summary | Full Text:PDF

Layered Detection for Multiple Overlapping Objects
Hironobu FUJIYOSHI Takeo KANADE 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems
Publication Date: 2004/12/01
Vol. E87-D  No. 12 ; pp. 2821-2827
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Image Processing and Video Processing
Keyword: 
object detectionvideo surveillanceactivity recognition
 Summary | Full Text:PDF

Associative-Memory-Based Human Face Detection
Mu-Chun SU Chien-Hsing CHOU 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems
Publication Date: 2001/08/01
Vol. E84-D  No. 8 ; pp. 1067-1074
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Pattern Recognition
Keyword: 
face detectionassociative memorypattern recognitionobject detection
 Summary | Full Text:PDF