Keyword : low-rank matrix completion


Top-N Recommendation Using Low-Rank Matrix Completion and Spectral Clustering
Qian WANG Qingmei ZHOU Wei ZHAO Xuangou WU Xun SHAO 
Publication:   
Publication Date: 2020/09/01
Vol. E103-B  No. 9 ; pp. 951-959
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Internet
Keyword: 
recommendation systemlow-rank matrix completionspectral clustering
 Summary | Full Text:PDF