Keyword : low-IF


A 5th-Order SC Complex BPF Using Series Capacitances for Low-IF Narrowband Wireless Receivers
Kenji SUZUKI Mamoru UGAJIN Mitsuru HARADA 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Electronics
Publication Date: 2011/05/01
Vol. E94-C  No. 5 ; pp. 890-895
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Electronic Circuits
Keyword: 
complex filtersBPFswitched-capacitor circuitslow-IFCMOSlow-power
 Summary | Full Text:PDF

A Small-Chip-Area Transceiver IC for Bluetooth Featuring a Digital Channel-Selection Filter
Masaru KOKUBO Masaaki SHIDA Takashi OSHIMA Yoshiyuki SHIBAHARA Tatsuji MATSUURA Kazuhiko KAWAI Takefumi ENDO Katsumi OSAKI Hiroki SONODA Katsumi YAMAMOTO Masaharu MATSUOKA Takao KOBAYASHI Takaaki HEMMI Junya KUDOH Hirokazu MIYAGAWA Hiroto UTSUNOMIYA Yoshiyuki EZUMI Kunio TAKAYASU Jun SUZUKI Shinya AIZAWA Mikihiko MOTOKI Yoshiyuki ABE Takao KUROSAWA Satoru OOKAWARA 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Electronics
Publication Date: 2004/06/01
Vol. E87-C  No. 6 ; pp. 878-887
Type of Manuscript:  Special Section PAPER (Special Section on Analog Circuit and Device Technologies)
Category: 
Keyword: 
Bluetooth transceiverlow-IFVCOchannel-selection filter
 Summary | Full Text:PDF

A Full-CMOS Single Chip Bluetooth LSI with 1.5 MHz-IF Receiver and Direct Modulation Transmitter
Fumitoshi HATORI Hiroki ISHIKURO Mototsugu HAMADA Ken-ichi AGAWA Shouhei KOUSAI Hiroyuki KOBAYASHI Duc Minh NGUYEN 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Electronics
Publication Date: 2004/04/01
Vol. E87-C  No. 4 ; pp. 556-562
Type of Manuscript:  Special Section PAPER (Special Section on Low-Power System LSI, IP and Related Technologies)
Category: 
Keyword: 
Bluetoothwireless communicationCMOS transceiverlow-IFdirect modulationlow power
 Summary | Full Text:PDF

Broadband and Flexible Receiver Architecture for Software Defined Radio Terminal Using Direct Conversion and Low-IF Principle
Hiroshi TSURUMI Hiroshi YOSHIDA Shoji OTAKA Hiroshi TANIMOTO Yasuo SUZUKI 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Communications
Publication Date: 2000/06/25
Vol. E83-B  No. 6 ; pp. 1246-1253
Type of Manuscript:  Special Section PAPER (Special Issue on Software Defined Radio and Its Technologies)
Category: 
Keyword: 
software defined radiodirect conversionlow-IFchannel selectionimage rejection
 Summary | Full Text:PDF