Keyword : locking range


A 0.18 µm CMOS Wide-Band Injection-Locked Frequency Divider Using Push-Push Oscillator
Sheng-Lyang JANG Chia-Wei CHANG Yu-Sheng CHEN Jhin-Fang HUANG Jau-Wei HSIEH Chong-Wei HUANG 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Electronics
Publication Date: 2011/08/01
Vol. E94-C  No. 8 ; pp. 1332-1335
Type of Manuscript:  BRIEF PAPER
Category: Electronic Circuits
Keyword: 
divid-by-3 LC-tank injection-locked frequency dividerpush-push oscillatorlocking rangelinear mixer
 Summary | Full Text:PDF

A 60-GHz Injection-Locked Frequency Divider Using Multi-Order LC Oscillator Topology for Wide Locking Range
Keita TAKATSU Hirotaka TAMURA Takuji YAMAMOTO Yoshiyasu DOI Koichi KANDA Takayuki SHIBASAKI Tadahiro KURODA 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Electronics
Publication Date: 2011/06/01
Vol. E94-C  No. 6 ; pp. 1049-1052
Type of Manuscript:  BRIEF PAPER
Category: 
Keyword: 
ILFDlocking rangemulti-order LC oscillator60-GHzCMOS
 Summary | Full Text:PDF

Divide-by-3 LC Injection Locked Frequency Divider Implemented with 3D Inductors
Sheng-Lyang JANG Chia-Wei CHANG Chien-Feng LEE Jhin-Fang HUANG 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Electronics
Publication Date: 2008/06/01
Vol. E91-C  No. 6 ; pp. 956-962
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Electronic Circuits
Keyword: 
CMOSVCOdivide-by-3 injection-locked frequ- ency dividerlocking range3-dimensional inductor
 Summary | Full Text:PDF

A Wide Locking Range Injection Locked Frequency Divider with Quadrature Outputs
Sheng-Lyang JANG Cheng-Chen LIU Jhin-Fang HUANG 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Electronics
Publication Date: 2008/03/01
Vol. E91-C  No. 3 ; pp. 373-377
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Electronic Circuits
Keyword: 
CMOSquadrature injection-locked frequency dividerlocking rangetunable active inductor
 Summary | Full Text:PDF