Keyword : linear complexity


Linear Complexity of a Class of Quaternary Sequences with Optimal Autocorrelation
Lu ZHAO Bo XU Tianqing CAO Jiao DU 
Publication:   
Publication Date: 2022/07/01
Vol. E105-A  No. 7 ; pp. 1070-1081
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Cryptography and Information Security
Keyword: 
quaternary sequencelinear complexityfinite fieldGalois ring
 Summary | Full Text:PDF(1.1MB)

Linear Complexity of n-Periodic Cyclotomic Sequences over 𝔽p
Qiuyan WANG Yang YAN 
Publication:   
Publication Date: 2020/05/01
Vol. E103-A  No. 5 ; pp. 785-791
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Information Theory
Keyword: 
Legendre sequencescyclotomic sequenceslinear complexityGauss periods
 Summary | Full Text:PDF(158.2KB)

On the Linear Complexity of Binary Generalized Cyclotomic Sequences of Period 2pm+1qn+1
Minghui YANG Dongdai LIN Qiuyan WANG Jian GAO 
Publication:   
Publication Date: 2019/04/01
Vol. E102-A  No. 4 ; pp. 676-679
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Cryptography and Information Security
Keyword: 
linear complexitybinary generalized cyclotomic sequencesbalanced
 Summary | Full Text:PDF(143.2KB)

Linear Complexity of Geometric Sequences Defined by Cyclotomic Classes and Balanced Binary Sequences Constructed by the Geometric Sequences
Kazuyoshi TSUCHIYA Chiaki OGAWA Yasuyuki NOGAMI Satoshi UEHARA 
Publication:   
Publication Date: 2018/12/01
Vol. E101-A  No. 12 ; pp. 2382-2391
Type of Manuscript:  Special Section PAPER (Special Section on Signal Design and Its Applications in Communications)
Category: Cryptography and Information Security
Keyword: 
pseudorandom number generatorgeometric sequencelinear complexitybalance propertyinterleaved sequence
 Summary | Full Text:PDF(1.4MB)

Analysis of the k-Error Linear Complexity and Error Sequence for 2pn-Periodic Binary Sequence
Zhihua NIU Deyu KONG Yanli REN Xiaoni DU 
Publication:   
Publication Date: 2018/08/01
Vol. E101-A  No. 8 ; pp. 1197-1203
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Cryptography and Information Security
Keyword: 
periodic sequencelinear complexityk-error linear complexityerror sequence
 Summary | Full Text:PDF(1.2MB)

Linear Complexity of Quaternary Sequences over Z4 Based on Ding-Helleseth Generalized Cyclotomic Classes
Xina ZHANG Xiaoni DU Chenhuang WU 
Publication:   
Publication Date: 2018/05/01
Vol. E101-A  No. 5 ; pp. 867-871
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Information Theory
Keyword: 
quaternary sequencesDing-Helleseth generalized cyclotomic classesdefining polynomialslinear complexitytrace representation
 Summary | Full Text:PDF(308.8KB)

Linear Complexity of New Generalized Cyclotomic Sequences of Order Two with Odd Length
Yu-qian ZHOU Fei GAO Jie ZHANG Qian-yan WEN Zu-ling CHANG 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Publication Date: 2016/08/01
Vol. E99-A  No. 8 ; pp. 1639-1644
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Spread Spectrum Technologies and Applications
Keyword: 
new generalized cyclotomic sequencesminimal polynomiallinear complexity
 Summary | Full Text:PDF(111.5KB)

Multi-Rate Representation of Generalized Cyclotomic Sequences of Any Odd Period
Chuan LV Tongjiang YAN Guozhen XIAO 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Publication Date: 2015/11/01
Vol. E98-A  No. 11 ; pp. 2301-2306
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Cryptography and Information Security
Keyword: 
generalized cyclotomic sequenced-residue sequencelinear complexity
 Summary | Full Text:PDF(754.9KB)

Some Notes on Pseudorandom Binary Sequences Derived from Fermat-Euler Quotients
Zhifan YE Pinhui KE Shengyuan ZHANG Zuling CHANG 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Publication Date: 2015/10/01
Vol. E98-A  No. 10 ; pp. 2199-2202
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Cryptography and Information Security
Keyword: 
binary sequencelinear complexityFermat quotientsEuler quotientsbalance
 Summary | Full Text:PDF(104.3KB)

Linear Complexity over Fq of Generalized Cyclotomic Quaternary Sequences with Period 2p
Minglong QI Shengwu XIONG Jingling YUAN Wenbi RAO Luo ZHONG 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Publication Date: 2015/07/01
Vol. E98-A  No. 7 ; pp. 1569-1575
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Cryptography and Information Security
Keyword: 
linear complexitygeneralized cyclotomic sequencesquaternary sequencesstream ciphergenerating polynomial
 Summary | Full Text:PDF(139.9KB)

Linear Complexity of Generalized Cyclotomic Binary Sequences with Period 2pm+1qn+1
Dandan LI Qiaoyan WEN Jie ZHANG Liying JIANG 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Publication Date: 2015/06/01
Vol. E98-A  No. 6 ; pp. 1244-1254
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Cryptography and Information Security
Keyword: 
generalized cyclotomic sequencesfinite fieldgood balance propertylinear complexity
 Summary | Full Text:PDF(649.7KB)

Minimum Linear Complexity Approximation of Sequences with Period qn-1 over Fq
Minghui YANG Dongdai LIN Minjia SHI 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Publication Date: 2014/12/01
Vol. E97-A  No. 12 ; pp. 2667-2670
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Cryptography and Information Security
Keyword: 
linear complexityweight complexitythe error positionthe error bit
 Summary | Full Text:PDF(181.2KB)

On the Linear Complexity of New Modified Jacobi Sequences
Qiuyan WANG Yupeng JIANG Dongdai LIN Xuan GUANG 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Publication Date: 2014/11/01
Vol. E97-A  No. 11 ; pp. 2263-2266
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Cryptography and Information Security
Keyword: 
cyclotomysequenceslinear complexityminimal polynomials
 Summary | Full Text:PDF(90.4KB)

On the Linear Complexity of Legendre Sequences Over Fq
Qiuyan WANG Dongdai LIN Xuan GUANG 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Publication Date: 2014/07/01
Vol. E97-A  No. 7 ; pp. 1627-1630
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Cryptography and Information Security
Keyword: 
legendre sequenceslinear complexityminimal polynomial
 Summary | Full Text:PDF(84.9KB)

Linear Complexity of Generalized Cyclotomic Quaternary Sequences with Period pq
Dan-dan LI Qiao-yan WEN Jie ZHANG Zu-ling CHANG 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Publication Date: 2014/05/01
Vol. E97-A  No. 5 ; pp. 1153-1158
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Cryptography and Information Security
Keyword: 
Fourier spectral sequencequaternary sequenceslinear complexity
 Summary | Full Text:PDF(106.8KB)

Linear Complexity of Pseudorandom Sequences Derived from Polynomial Quotients: General Cases
Xiaoni DU Ji ZHANG Chenhuang WU 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Publication Date: 2014/04/01
Vol. E97-A  No. 4 ; pp. 970-974
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Information Theory
Keyword: 
cryptographypseudorandom binary sequencespolynomial quotientsfinite fieldslinear complexity
 Summary | Full Text:PDF(667.8KB)

On the Linear Complexity of Quaternary Cyclotomic Sequences with the Period 2pq
Zu-ling CHANG Dan-dan LI 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Publication Date: 2014/02/01
Vol. E97-A  No. 2 ; pp. 679-684
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Cryptography and Information Security
Keyword: 
generalized cyclotomic sequencesquaternary sequenceslinear complexity
 Summary | Full Text:PDF(104.9KB)

Some Notes on the Generalized Cyclotomic Binary Sequences of Length 2pm and pm
Tongjiang YAN Xiaoping LI 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Publication Date: 2013/10/01
Vol. E96-A  No. 10 ; pp. 2049-2051
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Cryptography and Information Security
Keyword: 
stream cipherlinear complexityerror linear complexitycyclotomic sequencestuple distribution
 Summary | Full Text:PDF(78.6KB)

Autocorrelation Values of Generalized Cyclotomic Sequences of Order Six
Chun-e ZHAO Wenping MA Tongjiang YAN Yuhua SUN 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Publication Date: 2013/10/01
Vol. E96-A  No. 10 ; pp. 2045-2048
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Cryptography and Information Security
Keyword: 
cyclotomic sequencesautocorrelationlinear complexity
 Summary | Full Text:PDF(85.3KB)

The Linear Complexity of a Class of Binary Sequences with Three-Level Autocorrelation
Yuhua SUN Tongjiang YAN Hui LI 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Publication Date: 2013/07/01
Vol. E96-A  No. 7 ; pp. 1586-1592
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Cryptography and Information Security
Keyword: 
binary sequenceautocorrelationlinear complexity
 Summary | Full Text:PDF(689.9KB)

On the Linear Complexity of a Class of Quaternary Sequences with Low Autocorrelation
Lu ZHAO Qiao-yan WEN Jie ZHANG 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Publication Date: 2013/05/01
Vol. E96-A  No. 5 ; pp. 997-1000
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Cryptography and Information Security
Keyword: 
quaternary sequencesGalois ringCDMAlinear complexity
 Summary | Full Text:PDF(83.1KB)

Linear Complexity of a New Generalized Cyclotomic Sequence of Order Two of Length pq
Xiaoping LI Wenping MA Tongjiang YAN Xubo ZHAO 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Publication Date: 2013/05/01
Vol. E96-A  No. 5 ; pp. 1001-1005
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Cryptography and Information Security
Keyword: 
generalized cyclotomic sequenceslinear complexitystream ciphersminimal polynomial
 Summary | Full Text:PDF(97.1KB)

On Constant-Weight Multi-Valued Sequences from Cyclic Difference Sets
Takayasu KAIDA Junru ZHENG 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Publication Date: 2013/01/01
Vol. E96-A  No. 1 ; pp. 171-176
Type of Manuscript:  Special Section PAPER (Special Section on Cryptography and Information Security)
Category: Foundations
Keyword: 
constant-weight sequencemulti-valued sequencecyclic difference setvalue distributionlinear complexitycorrelation property
 Summary | Full Text:PDF(515.6KB)

Linear Complexity of Binary Whiteman Generalized Cyclotomic Sequences of Order 4
Xiaoping LI Wenping MA Tongjiang YAN Xubo ZHAO 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Publication Date: 2013/01/01
Vol. E96-A  No. 1 ; pp. 363-366
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Cryptography and Information Security
Keyword: 
generalized cyclotomic sequenceslinear complexitycryptographyminimal polynomial
 Summary | Full Text:PDF(84.2KB)

Computing the k-Error Linear Complexity of q-Ary Sequences with Period 2pn
Zhihua NIU Zhe LI Zhixiong CHEN Tongjiang YAN 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Publication Date: 2012/09/01
Vol. E95-A  No. 9 ; pp. 1637-1641
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Cryptography and Information Security
Keyword: 
stream cipherperiodic sequencelinear complexityk-error linear complexitygenetic algorithm
 Summary | Full Text:PDF(213.6KB)

Binary Threshold Sequences Derived from Carmichael Quotients with Even Numbers Modulus
Chenhuang WU Zhixiong CHEN Xiaoni DU 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Publication Date: 2012/07/01
Vol. E95-A  No. 7 ; pp. 1197-1199
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Information Theory
Keyword: 
Fermat quotientsCarmichael quotientsfinite fieldsbinary threshold sequenceslinear complexity
 Summary | Full Text:PDF(75.5KB)

2-Adic Complexity of Self-Shrinking Sequence
Huijuan WANG Qiaoyan WEN Jie ZHANG 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Publication Date: 2011/11/01
Vol. E94-A  No. 11 ; pp. 2462-2465
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Cryptography and Information Security
Keyword: 
linear complexity2-adic complexityself-shrinking sequence
 Summary | Full Text:PDF(88.4KB)

On the Autocorrelation and Linear Complexity of Some 2p Periodic Quaternary Cyclotomic Sequences over F4
Pinhui KE Zheng YANG Jie ZHANG 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Publication Date: 2011/11/01
Vol. E94-A  No. 11 ; pp. 2472-2477
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Information Theory
Keyword: 
autocorrelationlinear complexityquaternary sequencegeneralized cyclotomic sequences
 Summary | Full Text:PDF(98.7KB)

On the Linear Complexity of Chung-Yang Sequences over GF(q)
Fang LIU Daiyuan PENG 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Publication Date: 2011/07/01
Vol. E94-A  No. 7 ; pp. 1603-1607
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Image
Keyword: 
frequency hoppingChung-Yang sequencelinear complexityminimal polynomial
 Summary | Full Text:PDF(85.4KB)

Linear Complexity of Quaternary Sequences Generated Using Generalized Cyclotomic Classes Modulo 2p
Xiaoni DU Zhixiong CHEN 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Publication Date: 2011/05/01
Vol. E94-A  No. 5 ; pp. 1214-1217
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Information Theory
Keyword: 
stream cipherpseudorandom sequencesgeneralized cyclotomic sequencesquaternary sequenceslinear complexity
 Summary | Full Text:PDF(78KB)

Trace Representation of Binary Generalized Cyclotomic Sequences with Length pm
Xiaoni DU Zhixiong CHEN 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Publication Date: 2011/02/01
Vol. E94-A  No. 2 ; pp. 761-765
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Information Theory
Keyword: 
binary sequencefinite fieldtrace functiongeneralized cyclotomic sequencelinear complexitydefining pair
 Summary | Full Text:PDF(208.5KB)

On Generalized Cyclotomic Sequence of Order d and Period pq
Zheng YANG Pinhui KE 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Publication Date: 2011/01/01
Vol. E94-A  No. 1 ; pp. 443-447
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Cryptography and Information Security
Keyword: 
auto-correlation functionmultiplicative characterlinear complexitygeneralized cyclotomy sequence
 Summary | Full Text:PDF(93.3KB)

Autocorrelation of New Generalized Cyclotomic Sequences of Period pn
Seok-Yong JIN Young-Joon KIM Hong-Yeop SONG 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Publication Date: 2010/11/01
Vol. E93-A  No. 11 ; pp. 2345-2348
Type of Manuscript:  Special Section LETTER (Special Section on Signal Design and its Application in Communications)
Category: Sequences
Keyword: 
generalized cyclotomic sequenceautocorrelationlinear complexity
 Summary | Full Text:PDF(87KB)

On the Linear Complexity of Generalized Cyclotomic Binary Sequences with Length 2p2
Jingwei ZHANG Chang-An ZHAO Xiao MA 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Publication Date: 2010/01/01
Vol. E93-A  No. 1 ; pp. 302-308
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Cryptography and Information Security
Keyword: 
binary sequencegeneralized cyclotomylinear complexity
 Summary | Full Text:PDF(186KB)

Trace Representation of a New Class of Sextic Residue Sequences of Period p≡3 ( mod 8)
Xiaoni DU Zhixiong CHEN Ailing SHI Rong SUN 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Publication Date: 2009/02/01
Vol. E92-A  No. 2 ; pp. 668-670
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Information Theory
Keyword: 
stream ciphersextic residue sequencestrace functionlinear complexity
 Summary | Full Text:PDF(73.5KB)

On the Linear Complexity of Some Ternary Sequences with Ideal Autocorrelation
Xiaoni DU Yu ZHOU Rong SUN Guozhen XIAO 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Publication Date: 2008/02/01
Vol. E91-A  No. 2 ; pp. 709-712
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Spread Spectrum Technologies and Applications
Keyword: 
trace functionHKM sequencelinear complexityideal autocorrelation
 Summary | Full Text:PDF(85.2KB)

Linearization Method and Linear Complexity
Hidema TANAKA 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Publication Date: 2008/01/01
Vol. E91-A  No. 1 ; pp. 22-29
Type of Manuscript:  Special Section PAPER (Special Section on Cryptography and Information Security)
Category: Symmetric Cryptography
Keyword: 
pseudo-random number generatorlinear complexityalgebraic cryptanalysislinearization methodstream cipher
 Summary | Full Text:PDF(167KB)

On the Randomness of Generalized Cyclotomic Sequences of Order Two and Length pq
Shengqiang LI Zhixiong CHEN Rong SUN Guozhen XIAO 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Publication Date: 2007/09/01
Vol. E90-A  No. 9 ; pp. 2037-2041
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Information Security
Keyword: 
generalized cyclotomysequencelinear complexityautocorrelation value
 Summary | Full Text:PDF(87.5KB)

Autocorrelation and Linear Complexity of the New Generalized Cyclotomic Sequences
Tongjiang YAN Rong SUN Guozhen XIAO 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Publication Date: 2007/04/01
Vol. E90-A  No. 4 ; pp. 857-864
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Information Security
Keyword: 
stream cipherssequencescyclotomylinear complexityautocorrelation
 Summary | Full Text:PDF(204KB)

Linear Complexity of Sequences under Different Interpretations
Andrew KLAPPER 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Publication Date: 2006/09/01
Vol. E89-A  No. 9 ; pp. 2254-2257
Type of Manuscript:  INVITED PAPER (Special Section on Sequence Design and its Application in Communications)
Category: 
Keyword: 
linear complexitystream cipherfinite fieldpseudorandom sequence
 Summary | Full Text:PDF(117.9KB)

Analysis of the Linear Complexity and Its Stability for 2pn-Periodic Binary Sequences
Zhihua NIU Guozhen XIAO 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Publication Date: 2005/09/01
Vol. E88-A  No. 9 ; pp. 2412-2418
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Information Security
Keyword: 
stream ciphersperiodic sequenceslinear complexityk-error linear complexitypolynomial weight
 Summary | Full Text:PDF(166KB)

On the Linear Complexity of Generalized Cyclotomic Sequences of Order Four Over Zpq
Enjian BAI Xiaotong FU Guozhen XIAO 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Publication Date: 2005/01/01
Vol. E88-A  No. 1 ; pp. 392-395
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Information Security
Keyword: 
generalized cyclotomic sequenceautocorrelation functionlinear complexity
 Summary | Full Text:PDF(73.2KB)

On Linear Complexity of Kronecker Sequences
QuanLong WANG Lei HU ZongDuo DAI 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Publication Date: 2003/11/01
Vol. E86-A  No. 11 ; pp. 2853-2859
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Information Security
Keyword: 
Kronecker sequenceirreducible rational fractionminimal polynomiallinear complexity
 Summary | Full Text:PDF(248.3KB)

Linear Complexities of Periodic Sequences Obtained from Sequences over Z4 and Z8 by One-Symbol Substitution
Tsutomu MORIUCHI Satoshi UEHARA Takayasu KAIDA Kyoki IMAMURA 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Publication Date: 2003/05/01
Vol. E86-A  No. 5 ; pp. 1285-1293
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Information Theory
Keyword: 
sequences over Z4 and Z8linear complexityone-symbol substitutionbasic irreducible (primitive) polynomial
 Summary | Full Text:PDF(305.7KB)

Comparison of Performance between AND and Majority Logic Type Nonlinear Feedforward Logic Pseudonoise Sequence Generators
Kari H. A. KARKKAINEN 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Publication Date: 1999/08/25
Vol. E82-A  No. 8 ; pp. 1641-1647
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Spread Spectrum Technologies and Applications
Keyword: 
information securityspreading codestream cipherlinear complexitycorrelation attackspread-spectrum systemcode division multiple access
 Summary | Full Text:PDF(982.8KB)

Design of Kronecker and Combination Sequences and Comparison of Their Correlation, CDMA and Information Security Properties
Kari H. A. KARKKAINEN Pentti A. LEPPANEN 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Communications
Publication Date: 1998/09/25
Vol. E81-B  No. 9 ; pp. 1770-1778
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Mobile Communication
Keyword: 
spreading codesrapid code synchronizationcode-division multiple-accesscorrelationlinear complexity
 Summary | Full Text:PDF(820KB)

Linear Complexity of Periodic Sequences Obtained from a Sequence over GF(p) with Period pn-1 by One-Symbol Deletion
Satoshi UEHARA Kyoki IMAMURA 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Publication Date: 1997/06/25
Vol. E80-A  No. 6 ; pp. 1164-1166
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Information Theory and Coding Theory
Keyword: 
linear complexityGF(p) sequences with period pn-1one-symbol deletion
 Summary | Full Text:PDF(176.6KB)

Value Distribution of Linear Complexity for p-Ary Periodic Sequences with Period pn, p a Prime
Satoshi UEHARA Kyoki IMAMURA Takayasu KAIDA 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Publication Date: 1997/05/25
Vol. E80-A  No. 5 ; pp. 920-921
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Information Theory and Coding Theory
Keyword: 
p-ary periodic sequenceperiod pnlinear complexitydistribution of linear complexity
 Summary | Full Text:PDF(111.7KB)

Characteristic Polynomials of Binary Complementary Sequences
Satoshi UEHARA Kyoki IMAMURA 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Publication Date: 1997/01/25
Vol. E80-A  No. 1 ; pp. 193-196
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Information Theory and Coding Theory
Keyword: 
binary complementary sequencesconcatenationinterleavingcharacteristic polynomiallinear complexity
 Summary | Full Text:PDF(288KB)

Linear Complexity of Periodic Sequences Obtained from GF(q) Sequences with Period qn-1 by One-Symbol Insertion
Satoshi UEHARA Kyoki IMAMURA 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Publication Date: 1996/10/25
Vol. E79-A  No. 10 ; pp. 1739-1740
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Information Theory and Coding Theory
Keyword: 
linear complexityGF(q) sequences with period qn-1one-symbol insertionzero sum property
 Summary | Full Text:PDF(135.7KB)

Linear Complexity of Binary Golay Complementary Sequences
Kari H. A. KARKKAINEN Pentti A. LEPPANEN 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Publication Date: 1996/04/25
Vol. E79-A  No. 4 ; pp. 609-613
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Spread Spectrum Technologies and Applications
Keyword: 
spread-spectrum techniquespreading codesnon-linear sequencesinformation securitylinear complexity
 Summary | Full Text:PDF(398.4KB)