Keyword : dynamic time warping


Data Augmented Dynamic Time Warping for Skeletal Action Classification
Ju Yong CHANG Yong Seok HEO 
Publication:   
Publication Date: 2018/06/01
Vol. E101-D  No. 6 ; pp. 1562-1571
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Pattern Recognition
Keyword: 
action classificationdynamic time warpingdata augmentation
 Summary | Full Text:PDF(1.3MB)

Scalable and Parameterized Architecture for Efficient Stream Mining
Li ZHANG Dawei LI Xuecheng ZOU Yu HU Xiaowei XU 
Publication:   
Publication Date: 2018/01/01
Vol. E101-A  No. 1 ; pp. 219-231
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Systems and Control
Keyword: 
stream mining architectureparameterizationdynamic time warpingk-nearest neighbor
 Summary | Full Text:PDF(7.1MB)

Flexible and Fast Similarity Search for Enriched Trajectories
Hideaki OHASHI Toshiyuki SHIMIZU Masatoshi YOSHIKAWA 
Publication:   
Publication Date: 2017/09/01
Vol. E100-D  No. 9 ; pp. 2081-2091
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Data Engineering, Web Information Systems
Keyword: 
trajectoriessimilarity searchdynamic time warping
 Summary | Full Text:PDF(670.3KB)

Out-of-Sequence Traffic Classification Based on Improved Dynamic Time Warping
Jinghua YAN Xiaochun YUN Hao LUO Zhigang WU Shuzhuang ZHANG 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems
Publication Date: 2013/11/01
Vol. E96-D  No. 11 ; pp. 2354-2364
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Information Network
Keyword: 
traffic classificationout-of-sequencedynamic time warping
 Summary | Full Text:PDF(870.2KB)

Content-Based Retrieval of Motion Capture Data Using Short-Term Feature Extraction
Jianfeng XU Haruhisa KATO Akio YONEYAMA 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems
Publication Date: 2009/09/01
Vol. E92-D  No. 9 ; pp. 1657-1667
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Contents Technology and Web Information Systems
Keyword: 
motion capturecontent-based retrievalshort-term featuredistance metricmotion similaritydynamic time warping
 Summary | Full Text:PDF(1MB)