Keyword : debugging


Logging Inter-Thread Data Dependencies in Linux Kernel
Takafumi KUBOTA Naohiro AOTA Kenji KONO 
Publication:   
Publication Date: 2020/07/01
Vol. E103-D  No. 7 ; pp. 1633-1646
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Software System
Keyword: 
logging automationinter-thread dependencydebuggingoperating systems
 Summary | Full Text:PDF

TFIDF-FL: Localizing Faults Using Term Frequency-Inverse Document Frequency and Deep Learning
Zhuo ZHANG Yan LEI Jianjun XU Xiaoguang MAO Xi CHANG 
Publication:   
Publication Date: 2019/09/01
Vol. E102-D  No. 9 ; pp. 1860-1864
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Software Engineering
Keyword: 
debuggingfault localizationterm frequencyinverse document frequencydeep learning
 Summary | Full Text:PDF

Deterministic Message Passing for Distributed Parallel Computing
Xu ZHOU Kai LU Xiaoping WANG Wenzhe ZHANG Kai ZHANG Xu LI Gen LI 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems
Publication Date: 2013/05/01
Vol. E96-D  No. 5 ; pp. 1068-1077
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Fundamentals of Information Systems
Keyword: 
determinismmessage-passingdebuggingdistributed computing
 Summary | Full Text:PDF

Reticella: An Execution Trace Slicing and Visualization Tool Based on a Behavior Model
Kunihiro NODA Takashi KOBAYASHI Shinichiro YAMAMOTO Motoshi SAEKI Kiyoshi AGUSA 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems
Publication Date: 2012/04/01
Vol. E95-D  No. 4 ; pp. 959-969
Type of Manuscript:  Special Section PAPER (Special Section on Knowledge-Based Software Engineering)
Category: 
Keyword: 
program slicingprogram comprehensionprogram maintenancesequence diagramreverse engineeringdebugging
 Summary | Full Text:PDF

HPChecker: An AMBA AHB On-Chip Bus Protocol Checker with Efficient Verification Mechanisms
Liang-Bi CHEN Jiun-Cheng JU Chien-Chou WANG Ing-Jer HUANG 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems
Publication Date: 2010/08/01
Vol. E93-D  No. 8 ; pp. 2100-2108
Type of Manuscript:  Special Section PAPER (Special Section on Multiple-Valued Logic and VLSI Computing)
Category: Multiple-Valued VLSI Technology
Keyword: 
AMBAdebuggingsystem-on-a-chip (SoC)protocol checkerverification
 Summary | Full Text:PDF

Redundant Exception Check Elimination by Assertions
Norio SATO 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Communications
Publication Date: 1998/10/25
Vol. E81-B  No. 10 ; pp. 1881-1893
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Communication Software
Keyword: 
exception handling supportcommon assertion eliminationcompiler code optimizationprogramming languagedebuggingruntime supporttelecommunications software
 Summary | Full Text:PDF