Keyword : correlation filter


Reinforced Tracker Based on Hierarchical Convolutional Features
Xin ZENG Lin ZHANG Zhongqiang LUO Xingzhong XIONG Chengjie LI 
Publication:   
Publication Date: 2022/06/01
Vol. E105-D  No. 6 ; pp. 1225-1233
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Image Processing and Video Processing
Keyword: 
visual trackingconvolutional neural networkcorrelation filterOTB2013
 Summary | Full Text:PDF

Correlation Filter-Based Visual Tracking Using Confidence Map and Adaptive Model
Zhaoqian TANG Kaoru ARAKAWA 
Publication:   
Publication Date: 2020/12/01
Vol. E103-A  No. 12 ; pp. 1512-1519
Type of Manuscript:  Special Section PAPER (Special Section on Smart Multimedia & Communication Systems)
Category: Vision
Keyword: 
correlation filtervisual trackingconfidence mapluminance histogramadaptive model
 Summary | Full Text:PDF

Prediction-Based Scale Adaptive Correlation Filter Tracker
Zuopeng ZHAO Hongda ZHANG Yi LIU Nana ZHOU Han ZHENG Shanyi SUN Xiaoman LI Sili XIA 
Publication:   
Publication Date: 2019/11/01
Vol. E102-D  No. 11 ; pp. 2267-2271
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Image Recognition, Computer Vision
Keyword: 
visual trackingcorrelation filterscale predictionmodel updatefast motion
 Summary | Full Text:PDF

Twofold Correlation Filtering for Tracking Integration
Wei WANG Weiguang LI Zhaoming CHEN Mingquan SHI 
Publication:   
Publication Date: 2018/10/01
Vol. E101-D  No. 10 ; pp. 2547-2550
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Image Recognition, Computer Vision
Keyword: 
object trackingcorrelation filterend-to-end represent learningcomplementary featurestrackers integration
 Summary | Full Text:PDF

Long-Term Tracking Based on Multi-Feature Adaptive Fusion for Video Target
Hainan ZHANG Yanjing SUN Song LI Wenjuan SHI Chenglong FENG 
Publication:   
Publication Date: 2018/05/01
Vol. E101-D  No. 5 ; pp. 1342-1349
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Fundamentals of Information Systems
Keyword: 
target trackingcorrelation filterfeaturefusion
 Summary | Full Text:PDF

Real-Time Object Tracking via Fusion of Global and Local Appearance Models
Ju Hong YOON Jungho KIM Youngbae HWANG 
Publication:   
Publication Date: 2017/11/01
Vol. E100-D  No. 11 ; pp. 2738-2743
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Image Recognition, Computer Vision
Keyword: 
object trackingocclusion reasoningscale estimationcorrelation filter
 Summary | Full Text:PDF

Deep Correlation Tracking with Backtracking
Yulong XU Yang LI Jiabao WANG Zhuang MIAO Hang LI Yafei ZHANG Gang TAO 
Publication:   
Publication Date: 2017/07/01
Vol. E100-A  No. 7 ; pp. 1601-1605
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Vision
Keyword: 
visual trackingobject backtrackingcorrelation filterconvolutional feature
 Summary | Full Text:PDF

Feature Adaptive Correlation Tracking
Yulong XU Yang LI Jiabao WANG Zhuang MIAO Hang LI Yafei ZHANG 
Publication:   
Publication Date: 2017/03/01
Vol. E100-D  No. 3 ; pp. 594-597
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Image Recognition, Computer Vision
Keyword: 
visual trackingcorrelation filterfeature selectionconvolutional neural networksscale estimation
 Summary | Full Text:PDF

Combining Color Features for Real-Time Correlation Tracking
Yulong XU Zhuang MIAO Jiabao WANG Yang LI Hang LI Yafei ZHANG Weiguang XU Zhisong PAN 
Publication:   
Publication Date: 2017/01/01
Vol. E100-D  No. 1 ; pp. 225-228
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Image Recognition, Computer Vision
Keyword: 
correlation filtercolor featurereal-time visual tracking
 Summary | Full Text:PDF

Rotation-Tolerant Camera Identification Using Optimal Tradeoff Circular Harmonic Function Correlation Filter
Dai-Kyung HYUN Dae-Jin JUNG Hae-Yeoun LEE Heung-Kyu LEE 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems
Publication Date: 2013/06/01
Vol. E96-D  No. 6 ; pp. 1394-1397
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Information Network
Keyword: 
camera identificationPRNUcircular harmonic functionoptimal trade-off filtercorrelation filter
 Summary | Full Text:PDF