Keyword : convolutional neural network (CNN)


Patient-Specific ECG Classification with Integrated Long Short-Term Memory and Convolutional Neural Networks
Jiaquan WU Feiteng LI Zhijian CHEN Xiaoyan XIANG Yu PU 
Publication:   
Publication Date: 2020/05/01
Vol. E103-D  No. 5 ; pp. 1153-1163
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Biological Engineering
Keyword: 
convolutional neural network (CNN)long short-term memory (LSTM)patient-specific ECG classification
 Summary | Full Text:PDF

ECG-Based Heartbeat Classification Using Two-Level Convolutional Neural Network and RR Interval Difference
Yande XIANG Jiahui LUO Taotao ZHU Sheng WANG Xiaoyan XIANG Jianyi MENG 
Publication:   
Publication Date: 2018/04/01
Vol. E101-D  No. 4 ; pp. 1189-1198
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Biological Engineering
Keyword: 
electrocardiogram (ECG)beat classificationconvolutional neural network (CNN)biomedical signal processingmulti-layer perceptron (MLP)
 Summary | Full Text:PDF