Keyword : convolution neural network


Face Super-Resolution via Triple-Attention Feature Fusion Network
Kanghui ZHAO Tao LU Yanduo ZHANG Yu WANG Yuanzhi WANG 
Publication:   
Publication Date: 2022/04/01
Vol. E105-A  No. 4 ; pp. 748-752
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Image
Keyword: 
convolution neural networktriple-attentionface super-resolution
 Summary | Full Text:PDF

A Partial Matching Convolution Neural Network for Source Retrieval of Plagiarism Detection
Leilei KONG Yong HAN Haoliang QI Zhongyuan HAN 
Publication:   
Publication Date: 2021/06/01
Vol. E104-D  No. 6 ; pp. 915-918
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Natural Language Processing
Keyword: 
plagiarism detectionsource retrievalpartial matchingconvolution neural network
 Summary | Full Text:PDF

Encrypted Traffic Identification by Fusing Softmax Classifier with Its Angular Margin Variant
Lin YAN Mingyong ZENG Shuai REN Zhangkai LUO 
Publication:   
Publication Date: 2021/04/01
Vol. E104-D  No. 4 ; pp. 517-520
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Information Network
Keyword: 
traffic identificationconvolution neural networkresidual networksoftmax classifier
 Summary | Full Text:PDF

RAMST-CNN: A Residual and Multiscale Spatio-Temporal Convolution Neural Network for Personal Identification with EEG
Yuxuan ZHU Yong PENG Yang SONG Kenji OZAWA Wanzeng KONG 
Publication:   
Publication Date: 2021/02/01
Vol. E104-A  No. 2 ; pp. 563-571
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Biometrics
Keyword: 
personal identificationbiometricelectroencephalogramconvolution neural network
 Summary | Full Text:PDF

High Noise Tolerant R-Peak Detection Method Based on Deep Convolution Neural Network
Menghan JIA Feiteng LI Zhijian CHEN Xiaoyan XIANG Xiaolang YAN 
Publication:   
Publication Date: 2019/11/01
Vol. E102-D  No. 11 ; pp. 2272-2275
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Biological Engineering
Keyword: 
electrocardiographnoise toleranceconvolution neural networkdilated convolution
 Summary | Full Text:PDF

A Deep Learning Approach to Writer Identification Using Inertial Sensor Data of Air-Handwriting
Yanfang DING Yang XUE 
Publication:   
Publication Date: 2019/10/01
Vol. E102-D  No. 10 ; pp. 2059-2063
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Pattern Recognition
Keyword: 
writer identificationair-handwritingaccelerationangular velocityconvolution neural network
 Summary | Full Text:PDF

Parallel Feature Network For Saliency Detection
Zheng FANG Tieyong CAO Jibin YANG Meng SUN 
Publication:   
Publication Date: 2019/02/01
Vol. E102-A  No. 2 ; pp. 480-485
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Image
Keyword: 
saliency detectionconvolution neural networkparallel feature networkparallel dilation blockfeature upsample and fusion
 Summary | Full Text:PDF

Ground Plane Detection with a New Local Disparity Texture Descriptor
Kangru WANG Lei QU Lili CHEN Jiamao LI Yuzhang GU Dongchen ZHU Xiaolin ZHANG 
Publication:   
Publication Date: 2017/10/01
Vol. E100-D  No. 10 ; pp. 2664-2668
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Pattern Recognition
Keyword: 
ground plane detectionLocal Disparity Texture Descriptor (LDTD)stereo visionconvolution neural network
 Summary | Full Text:PDF