Keyword : contextual information


Deep Learning-Based Fault Localization with Contextual Information
Zhuo ZHANG Yan LEI Qingping TAN Xiaoguang MAO Ping ZENG Xi CHANG 
Publication:   
Publication Date: 2017/12/01
Vol. E100-D  No. 12 ; pp. 3027-3031
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Software Engineering
Keyword: 
fault localizationdynamic slicedeep learningcontextual information
 Summary | Full Text:PDF

Enriching Contextual Information for Fault Localization
Zhuo ZHANG Xiaoguang MAO Yan LEI Peng ZHANG 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems
Publication Date: 2014/06/01
Vol. E97-D  No. 6 ; pp. 1652-1655
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Software Engineering
Keyword: 
fault localizationdynamic sliceprogram spectrumcontextual information
 Summary | Full Text:PDF

Incorporating Contextual Information into Bag-of-Visual-Words Framework for Effective Object Categorization
Shuang BAI Tetsuya MATSUMOTO Yoshinori TAKEUCHI Hiroaki KUDO Noboru OHNISHI 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems
Publication Date: 2012/12/01
Vol. E95-D  No. 12 ; pp. 3060-3068
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Image Recognition, Computer Vision
Keyword: 
object categorizationbag of visual wordscontextual informationhierarchical codebook
 Summary | Full Text:PDF