Keyword : attention mechanism


Recursive Multi-Scale Channel-Spatial Attention for Fine-Grained Image Classification
Dichao LIU Yu WANG Kenji MASE Jien KATO 
Publication:   
Publication Date: 2022/03/01
Vol. E105-D  No. 3 ; pp. 713-726
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Image Recognition, Computer Vision
Keyword: 
attention modulegated convolutionattention mechanismimage classificationfine-grained image recognition
 Summary | Full Text:PDF

Gender Recognition Using a Gaze-Guided Self-Attention Mechanism Robust Against Background Bias in Training Samples
Masashi NISHIYAMA Michiko INOUE Yoshio IWAI 
Publication:   
Publication Date: 2022/02/01
Vol. E105-D  No. 2 ; pp. 415-426
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Image Recognition, Computer Vision
Keyword: 
gaze distributionattention mechanismconvolutional neural networkgender recognitionself-attention
 Summary | Full Text:PDF

Detecting Depression from Speech through an Attentive LSTM Network
Yan ZHAO Yue XIE Ruiyu LIANG Li ZHANG Li ZHAO Chengyu LIU 
Publication:   
Publication Date: 2021/11/01
Vol. E104-D  No. 11 ; pp. 2019-2023
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Speech and Hearing
Keyword: 
depression detectionLSTMattention mechanismvocal expression
 Summary | Full Text:PDF

Triplet Attention Network for Video-Based Person Re-Identification
Rui SUN Qili LIANG Zi YANG Zhenghui ZHAO Xudong ZHANG 
Publication:   
Publication Date: 2021/10/01
Vol. E104-D  No. 10 ; pp. 1775-1779
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Image Recognition, Computer Vision
Keyword: 
person re-identificationconvolutional neural networkattention mechanismdeep learning
 Summary | Full Text:PDF

Optic Disc Detection Based on Saliency Detection and Attention Convolutional Neural Networks
Ying WANG Xiaosheng YU Chengdong WU 
Publication:   
Publication Date: 2021/09/01
Vol. E104-A  No. 9 ; pp. 1370-1374
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Image
Keyword: 
OD detectionsaliency detectionattention mechanismthe dense network
 Summary | Full Text:PDF

Capsule Network with Shortcut Routing
Thanh Vu DANG Hoang Trong VO Gwang Hyun YU Jin Young KIM 
Publication:   
Publication Date: 2021/08/01
Vol. E104-A  No. 8 ; pp. 1043-1050
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Image
Keyword: 
capsule networkattention mechanismdeep learningfuzzy clustering
 Summary | Full Text:PDF

A Two-Stage Attention Based Modality Fusion Framework for Multi-Modal Speech Emotion Recognition
Dongni HU Chengxin CHEN Pengyuan ZHANG Junfeng LI Yonghong YAN Qingwei ZHAO 
Publication:   
Publication Date: 2021/08/01
Vol. E104-D  No. 8 ; pp. 1391-1394
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Human-computer Interaction
Keyword: 
speech emotion recognitionmulti-modal fusionattention mechanismend-to-end
 Summary | Full Text:PDF

CJAM: Convolutional Neural Network Joint Attention Mechanism in Gait Recognition
Pengtao JIA Qi ZHAO Boze LI Jing ZHANG 
Publication:   
Publication Date: 2021/08/01
Vol. E104-D  No. 8 ; pp. 1239-1249
Type of Manuscript:  Special Section PAPER (Special Section on Computational Intelligence and Big Data for Scientific and Technological Resources and Services)
Category: 
Keyword: 
image classificationgait recognitiondeep learningconvolutional neural networksattention mechanism
 Summary | Full Text:PDF

Attention Voting Network with Prior Distance Augmented Loss for 6DoF Pose Estimation
Yong HE Ji LI Xuanhong ZHOU Zewei CHEN Xin LIU 
Publication:   
Publication Date: 2021/07/01
Vol. E104-D  No. 7 ; pp. 1039-1048
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Image Recognition, Computer Vision
Keyword: 
6DoF pose estimationsemantic segmentationkeypoint localizationdeep learningattention mechanism
 Summary | Full Text:PDF

Vision-Text Time Series Correlation for Visual-to-Language Story Generation
Rizal Setya PERDANA Yoshiteru ISHIDA 
Publication:   
Publication Date: 2021/06/01
Vol. E104-D  No. 6 ; pp. 828-839
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Artificial Intelligence, Data Mining
Keyword: 
visual storytellingcorrelation analysisattention mechanism
 Summary | Full Text:PDF

HAIF: A Hierarchical Attention-Based Model of Filtering Invalid Webpage
Chaoran ZHOU Jianping ZHAO Tai MA Xin ZHOU 
Publication:   
Publication Date: 2021/05/01
Vol. E104-D  No. 5 ; pp. 659-668
Type of Manuscript:  Special Section PAPER (Special Section on the Architectures, Protocols, and Applications for the Future Internet)
Category: 
Keyword: 
invalid webpage filteringattention mechanismhierarchical-level attention caculationwebpage featuresdeep learning
 Summary | Full Text:PDF

A Novel Hybrid Network Model Based on Attentional Multi-Feature Fusion for Deception Detection
Yuanbo FANG Hongliang FU Huawei TAO Ruiyu LIANG Li ZHAO 
Publication:   
Publication Date: 2021/03/01
Vol. E104-A  No. 3 ; pp. 622-626
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Speech and Hearing
Keyword: 
deception detectionhybrid networkattention mechanismfeature fusion
 Summary | Full Text:PDF

Neural Architecture Search for Convolutional Neural Networks with Attention
Kohei NAKAI Takashi MATSUBARA Kuniaki UEHARA 
Publication:   
Publication Date: 2021/02/01
Vol. E104-D  No. 2 ; pp. 312-321
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Image Recognition, Computer Vision
Keyword: 
neural architecture searchobject recognitionattention mechanism
 Summary | Full Text:PDF

Joint Representations of Knowledge Graphs and Textual Information via Reference Sentences
Zizheng JI Zhengchao LEI Tingting SHEN Jing ZHANG 
Publication:   
Publication Date: 2020/06/01
Vol. E103-D  No. 6 ; pp. 1362-1370
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Artificial Intelligence, Data Mining
Keyword: 
joint representation learningknowledge graphreference sentenceattention mechanism
 Summary | Full Text:PDF

Neural Machine Translation with Target-Attention Model
Mingming YANG Min ZHANG Kehai CHEN Rui WANG Tiejun ZHAO 
Publication:   
Publication Date: 2020/03/01
Vol. E103-D  No. 3 ; pp. 684-694
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Natural Language Processing
Keyword: 
attention mechanismneural machine translationforward target-attention modelreverse target-attention modelbidirectional target-attention model
 Summary | Full Text:PDF

Tweet Stance Detection Using Multi-Kernel Convolution and Attentive LSTM Variants
Umme Aymun SIDDIQUA Abu Nowshed CHY Masaki AONO 
Publication:   
Publication Date: 2019/12/01
Vol. E102-D  No. 12 ; pp. 2493-2503
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Artificial Intelligence, Data Mining
Keyword: 
stance detectiondeep learningneural network modelattention mechanismnested LSTMs (NLSTMs)densely connected bidirectional LSTM (Bi-LSTM)multi-kernel convolution
 Summary | Full Text:PDF

Attentive Sequences Recurrent Network for Social Relation Recognition from Video
Jinna LV Bin WU Yunlei ZHANG Yunpeng XIAO 
Publication:   
Publication Date: 2019/12/01
Vol. E102-D  No. 12 ; pp. 2568-2576
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Image Recognition, Computer Vision
Keyword: 
social relation recognitionvideo analysisdeep learningLSTMattention mechanism
 Summary | Full Text:PDF

Attention-Guided Region Proposal Network for Pedestrian Detection
Rui SUN Huihui WANG Jun ZHANG Xudong ZHANG 
Publication:   
Publication Date: 2019/10/01
Vol. E102-D  No. 10 ; pp. 2072-2076
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Image Recognition, Computer Vision
Keyword: 
pedestrian detectionregion proposal networkattention mechanismboosted forests
 Summary | Full Text:PDF

Attention-Based Dense LSTM for Speech Emotion Recognition
Yue XIE Ruiyu LIANG Zhenlin LIANG Li ZHAO 
Publication:   
Publication Date: 2019/07/01
Vol. E102-D  No. 7 ; pp. 1426-1429
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Pattern Recognition
Keyword: 
attention mechanismspeech emotion recognitiondense connectionsLSTM
 Summary | Full Text:PDF

Improve Multichannel Speech Recognition with Temporal and Spatial Information
Yu ZHANG Pengyuan ZHANG Qingwei ZHAO 
Publication:   
Publication Date: 2018/07/01
Vol. E101-D  No. 7 ; pp. 1963-1967
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Speech and Hearing
Keyword: 
multichannel speech recognitionlong short-term memoryattention mechanismgeneralized cross correlation
 Summary | Full Text:PDF