Keyword : approximately%20synchronized%20CDMA%20system