Keyword : ZCZ sequence


Optimal Mutually Orthogonal ZCZ Polyphase Sequence Sets
Fanxin ZENG Xiping HE Guixin XUAN Wenchao ZHANG Guojun LI Zhenyu ZHANG Yanni PENG Sheng LU Li YAN 
Publication:   
Publication Date: 2018/10/01
Vol. E101-A  No. 10 ; pp. 1713-1718
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Information Theory
Keyword: 
ZCZ sequencemutually orthogonal sequence settheoretical boundAS-CDMA
 Summary | Full Text:PDF

Approximately-Zero Correlation Zone Sequence Set
Sayuri FUKUI Masanori HAMAMURA 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Publication Date: 2016/01/01
Vol. E99-A  No. 1 ; pp. 159-166
Type of Manuscript:  Special Section PAPER (Special Section on Wideband Systems)
Category: 
Keyword: 
FC/DS-CDMAZCZ sequencecorrelation functionperfect sequence
 Summary | Full Text:PDF

New Perfect Polyphase Sequences and Mutually Orthogonal ZCZ Polyphase Sequence Sets
Fanxin ZENG 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Publication Date: 2009/07/01
Vol. E92-A  No. 7 ; pp. 1731-1736
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Spread Spectrum Technologies and Applications
Keyword: 
perfect sequenceZCZ sequencemutually orthogonal sequence setcorrelationfamily size
 Summary | Full Text:PDF

Zero Correlation Distribution of ZCZ Sequences Obtained from a Perfect Sequence and a Unitary Matrix
Satoshi UEHARA Shuichi JONO Yasuyuki NOGAMI 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Publication Date: 2008/12/01
Vol. E91-A  No. 12 ; pp. 3745-3748
Type of Manuscript:  Special Section LETTER (Special Section on Signal Design and its Applications in Communications)
Category: Sequence
Keyword: 
zero-correlation zoneZCZ sequenceperfect sequenceunitary matrixzero correlation distribution
 Summary | Full Text:PDF

Families of Sequence Pairs with Zero Correlation Zone
Shinya MATSUFUJI 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Publication Date: 2006/11/01
Vol. E89-A  No. 11 ; pp. 3013-3017
Type of Manuscript:  Special Section PAPER (Special Section on Wide Band Systems)
Category: 
Keyword: 
sequence designZCZ sequenceorthogonal codeCDMA system
 Summary | Full Text:PDF

ZCZ Codes for ASK-CDMA System
Shinya MATSUFUJI Takahiro MATSUMOTO Yoshihiro TANADA Noriyoshi KUROYANAGI 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Publication Date: 2006/09/01
Vol. E89-A  No. 9 ; pp. 2268-2274
Type of Manuscript:  Special Section PAPER (Special Section on Sequence Design and its Application in Communications)
Category: 
Keyword: 
sequence designZCZ sequenceASK-CDMAoptical CDMA
 Summary | Full Text:PDF

Formalization of Binary Sequence Sets with Zero Correlation Zone
Kenji TAKATSUKASA Shinya MATSUFUJI Yoshihiro TANADA 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Publication Date: 2004/04/01
Vol. E87-A  No. 4 ; pp. 887-891
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Spread Spectrum Technologies and Applications
Keyword: 
sequence designZCZ sequencespread spectrumCDMA system
 Summary | Full Text:PDF

Two Types of Polyphase Sequence Sets for Approximately Synchronized CDMA Systems
Shinya MATSUFUJI Noriyoshi KUROYANAGI Naoki SUEHIRO Pingzhi FAN 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Publication Date: 2003/01/01
Vol. E86-A  No. 1 ; pp. 229-234
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Spread Spectrum Technologies and Applications
Keyword: 
sequence designZCZ sequenceCDMA systemspread spectrum
 Summary | Full Text:PDF

Ternary ZCZ Sequence Sets for Cellular CDMA Systems
Kenji TAKATSUKASA Shinya MATSUFUJI Yoshiaki WATANABE Noriyoshi KUROYANAGI Naoki SUEHIRO 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Publication Date: 2002/09/01
Vol. E85-A  No. 9 ; pp. 2135-2140
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Spread Spectrum Technologies and Applications
Keyword: 
sequence designZCZ sequenceinterference parameterCDMA system
 Summary | Full Text:PDF